Loading...

Среща на ръководителите на агенциите за инвестиции от ЕС се проведе днес в София

Среща на ръководителите на агенциите за инвестиции от ЕС се проведе днес в София

Среща на ръководителите на агенциите за инвестиции под надслов „Инвестиционните агенции: Силата на иновативна Европа“. се проведе днес в Националния дворец на културата. Събитието беше организирано от Българска агенция за инвестиции в рамките на Българско председателство на Съвета на Европейския съюз.

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, зам.-изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции, Маджиде Ахмедова и Босчан Скалар, изпълнителен директор на WAIPA откриха събитието. Конференцията е посветена на бъдещето на европейската политика за привличане на инвестиции, насочени към понататъшно развитие на иновациите, част от общите цели и ключови приоритети за новата индустриална стратегия на ЕС. Във форума участват представители от страните членки на Европейския съюз, Западните Балкани, Турция и световната организация на агенциите за инвестиции WAIPA.

„Тройното председателство Естония-България-Австрия идентифицира инвестициите в научни изследвания, иновации и човешки капитал като ключови приоритетни области, чрез които ще се насърчат заетостта и растежа, особено в контекста на цифровизацията на икономиките“, заяви зам.-министър Лъчезар Борисов. Той допълни, че в иновациите е заложен потенциалът за растеж на икономиката, тъй като имат силно въздействие върху макроикономическата среда и принос към икономическия растеж.

По време на първата сесия участниците имаха възможност да представят своя досегашен опит и планираните действия за въвеждане на повече иновации в производството, цифровизация на индустрията, както и въвеждане на устойчиви иновации за осигуряване на бъдещите предимства на европейската промишленост във все по-конкурентната глобална икономическа среда. Проф. Стефан Скепърс, генерален секретар на Групата на високо равнище за управление на политика на иновациите, представи пред участниците темата за „Разпознаване на стратегическите цели на съюза в областта на иновациите“.

Във втората сесия темата „Европейски практики и модели за финансиране и насърчаване на иновациите“ беше представена от проф. Никола Реди, управляващ съдружник във „Venture Factory“. Участниците обсъдиха възможностите на националните агенции за търсене на нови практики за привличане на инвестиции, насочени към бързото развитие и внедряването на иновациите в практиката.

Дискусионния панел „Иноваторите и перспективите пред тях на европейско и международно ниво“ беше фокусирана върху човешкият фактор в развитието на иновациите. Участниците дискутираха въпроси свързани с осигуряването на добър образователен процес, предизвикателствата пред младите хора и възможностите пред тях за заемане на лидерски позиции при развитието на технологиите и внедряването на постиженията им в икономиката.

Заместник-министър Борисов изтъкна, че на фона на глобалните тенденции и предизвикателства се наложи извода, че агенциите за инвестиции могат да имат ключова роля за насърчаване на инвестиции и иновации, високотехнологични производства и услуги. По думите му така ще се създаде възможност за формиране на по-високи нива на добавена стойност, производителност, респективно за ускоряване на икономическия растеж и социално развитие. „Ние не сме конкуренти, а партньори в привличането на инвестиции и по този начин можем да постигнем синергия, която да гарантира реализирането на общите цели на Европейският съюз“, допълни икономическият зaм.-министър.

Като приоритет беше посочено интегрирането на западните балкани и необходимостта от свързване на финансовата, социалната, техническата и търговската инфраструктури които да гарантират привличането на високотехнологични инвестиции и развие на региона.

„Темите от дневния дневен ред, които заложихме като приоритетни за това събитие, са свързани с предизвикателствата пред нас, отговорни за насърчаване на инвестициите в контекста на бурното развитие на иновациите, предприемачеството и внедряването на новите технологии в производствените процеси“, подчерта Маджиде Ахмедова, зам.-изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции.

В дневния ред на срещата се проведе работен обяд, по време на който се обсъдиха предизвикателствата и възможностите за инвестиране в развитието на иновациите в Европа. Целта на дискусия за бъдещата, всеобхватна и дългосрочна индустриална политика е да се обърне специално внимание на иновациите като основополагащ фактор и движеща сила за развитието на индустриалната основа на Европейския съюз.

Споделете