Loading...

Тематичен семинар „Информатика и ИКТ“

В изпълнение на Плана за действие за реализация на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020“ Министерство на икономиката, съвместно с Българската академия на науките, организира семинар на тема „Информатика и ИКТ“. Тематичният семинар ще се проведе на 31.03.2015 г., вторник, в сградата на Централно управление – БАН, пл. „Народно събрание“, Голям салон, от 14:00 часа.

За целите на програмния период 2014-2020 г. всяка страна-членка на ЕС трябва да разработи своя стратегия за интелигентна специализация. Министерство на икономиката е отговорна институция за разработването на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020“ (ИСИС). Наличието на подобен документ е предварително условие за отпускането на европейски средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, която се явява финансов инструмент на Стратегията. Очаква се чрез изпълнението на Стратегията да се подобри иновационното представяне на страната в международен аспект и да премине от групата на „плахите” иноватори в тази на „умерените” иноватори. Тази промяна ще бъде реализирана чрез фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в идентифицираните тематични области (за създаване и развитие на нови технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавена стойност на националните продукти и услуги) и подкрепа за ускорено усвояване на технологии, методи и др., подобряващи ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост.

Към настоящия момент Стратегията е разработена на национално ниво, като са идентифицирани четири тематични области за интелигентна специализация:

1) Мехатроника и чисти технологии;

2) Информатика и ИКТ;

3) Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

4) Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.

Дигиталните технологии и ресурсната ефективност са хоризонтални приоритети за всички индустриални сектори.

В Плана за действие, който е неразделна част от Стратегията, са предвидени редица дейности за 2015 г., които целят динамизиране на процеса на предприемаческото откритие, активизиране на връзките между науката и бизнеса, чрез откриване на специфични предизвикателства и начините за тяхното преодоляване.

Една от тези мерки, залегнали в Плана за действие, е провеждането на тематичен семинар „Информатика и ИКТ“. Целта на тематичното събитие е да се насочи фокусът на внимание към задълбочаване на сътрудничеството между българските компании и академичната общност в тази област и да се откроят основните приоритетни области на действие за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ цифров растеж в периода 2014-2020 г.

Форумът е и израз за ангажираността на Министерство на икономиката да създава възможности за развитие на балансирана иновативна екосистема в областта на ИКТ чрез подкрепа на научните изследвания и иновациите и растежа на ИКТ сектора и за стимулиране на широкото използване на ИКТ от предприятията, особено МСП, гражданите и публичния сектор за справяне с основните икономически и социални предизвикателства.

За участие във форума са поканени представители на държавни ведомства и институции, водещи специалисти в областта на ИКТ, иновациите и научните изследвания, представители на академичната общност, бизнеса и неправителствените организации.

Споделете