Loading...

Тройно повече проекти от Северозападна България по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Тройно повече проекти от Северозападна България по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

„Три пъти повече фирми от Северозападна България са подали проектни предложения по първата открита процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 спрямо предходния програмен период“. Това съобщи министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на пресконференция за представяне на напредъка по изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. (ОПРКБИ), работата по оценката и договарянето на ОП “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), както и новата ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. (ОПИМСП). Той посочи, че по ОПРКБИ в периода 2007 – 2013 г. проектните предложения от Северозапада са били едва 6,17% от общия брой проекти, докато само за първата процедура от настоящия програмен период относителният им дял е над 18%. „Фактор за този засилен интерес са допълнителният брой точки, които проекти с място на изпълнение в най-бедния регион в Европа получават“, посочи министър Лукарски. Той заяви, че тази преференция за Северозапада е част от поетия от Реформаторския блок ангажимент за насърчаване на икономическото развитие в региона и първите резултати от изпълнението му са вече факт. По негови думи се очаква делът на тези проекти да се повиши при следващите процедури, които ще бъдат обявени по ОПИК.

Министър Лукарски посочи, че само в рамките на първия обявен срок за приемане на проекти за подобряване на производствените процеси в ниско и средно нискотехнологични предприятия по ОПИК кандидатите са 844. В момента се прави оценка на предложенията, като се очаква първите договори да бъдат подписани през декември т.г. „Правим всичко възможно, за да приключим разглеждането и оценката на проектите в рамките на 90 дни, което е с месец по-кратък срок от допустимото от ЕК“, поясни министър Лукарски. По същата процедура на 8 септември 2015 г. приключи срока за подаване на проекти от високо технологични и средно технологични фирми, като предложенията са 280. В момента се приемат предложения на кандидатите от секторите на интензивните на знание услуги, за които срокът е до 9 ноември 2015 г.

По предишната ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. до момента 90% от договорите са изпълнени, но все още има дейставщи и отчитащи се проекти. До 15.09.2015 г. договорените средства по програмата са 101,87 % от бюджета или 2 315 532 070 лв. Изплатените средства са 89,21 % от бюджета на стойност 2 027 929 328 лв., а сертифицираните средства са 81,48% или 1, 852 078 309 лв., обобщи министър Лукарски. В процес на изпълнение са 349 договора за безвъзмездна финансова помощ от общо сключени по програмата 3 154.

До края на годината предстои отварянето на първата процедура е насочена към осигуряване на подкрепа за внедряване на иновации в предприятията, като допустими бенефициенти по нея са както стартиращи предприятия, така и фирми с история, включително големи предприятия. Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 50 млн. евро, като той ще бъде разпределен по категории предприятия (микро, малки, средни и големи) и по фаза на развитие (новосъздадени предприятия и предприятия с история). Обявяването на процедурата е обвързано с официалното приемане на Стратегията за интелигентна специализация, посочи Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката. Процедура „Енергийна ефективност в МСП“ е планирана за обявяване през месец декември 2015. Предвиденият бюджет е 50 млн. евро. Допустимите кандидати са микро, малки и средни предприятия. Размерът на финансирането е от 50 000 лв. до 1 500 000 лв.

„През 2016 г. са предвидени за обявяване 7 процедури по 4 приоритетни оси, съгласно публикуваната индикативна работна програма за 2016 г.“, съобщи Ивелина Пенева. Те включват подкрепа за предприятия, насочена към разработване на иновации, развитие и укрепване на управленския капацитет за малки и средни предприятия, създаване и развитие на клъстери в България и енергийна ефективност в големи предприятия.

Миглена Добрева, представител на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ съобщи, че бюджетът по новата ОП “Инициатива за малки и средни предприятия” е на стойност 102 млн.евро. Основната цел на програмата е предприятията да имат подобрен достъп до кредитиране. Програмата е с подобрени условия спрямо подобната от предишния програмен период ДЖЕРЕМИ, като покрива 80% от кредитния риск за МСП и не изисква национално съфинансиране.

Споделете