Loading...

Удължава се срокът за подаване на заявления за регистрация по ЗАРИДСНПНП

С § 35 (в сила от 25.10.2019 г.) от Преходните и заключителни разпоредби на обнародвания в брой 83 на Държавен вестник от 22.10.2019 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, е изменен § 7 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, като срокът за подаване на заявления за регистрация на лицата, които до влизане в сила на ЗАРИДСНПНП са осъществявали икономически дейности по чл. 2, ал. 1, се удължава до 26.01.2020 г.

Споделете