Loading...

Указания на УО на ОПИК във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната

Указания на УО на ОПИК във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, Управляващият орган на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ дава следните указания до приключване на извънредната ситуация:

1. На този етап УО не предвижда удължаване на срока за кандидатстване по отворените процедури.

При усложняване на ситуацията във връзка с извънредното положение в страната УО е в готовност да предприеме допълнителни действия за удължаване на срока за кандидатстване по отворените процедури, за което своевременно ще бъде публикувана информация за потенциалните кандидати.

2. В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента при възникнали извънредни обстоятелства[1], УО може да разреши спиране изпълнението на проекта в цялост или отчасти (чл. 10 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). При изпращане на мотивирано искане за спиране от страна на бенефициента, е необходимо да бъде посочен период с начална и крайна дата в модул „Кореспонденция“ в ИСУН, който не може да бъде по-дълъг от два месеца. Срокът може да бъде удължен при продължаване на извънредното положение на територията на страната и/или обоснована необходимост. Срокът на изпълнение се удължава с времетраенето на спирането на изпълнението на договора. В този случай УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането.

3. При изпълнение на дейности, свързани с полагане на труд и отчитане на разходи за възнаграждения, е допустимо въвеждане на всички предвидени възможности за гъвкаво работно време, включително работа от разстояние. В този случай задължение на бенефициентите е да осигурят адекватна одитна следа (заповед, декларации, графици и др., удостоверяващи изпълнението и отчитането документи) за изпълнението на заложените дейности по проекта от разстояние.

4. При конкретни въпроси, свързани с изпълнението на договорите в периода на въведеното извънредно положение, моля да бъдат отправени на следната електронна поща: priemna@mi.government.bg

5. Следете актуална информация на интернет сайта на Оперативната програма www.opic.bg, Министерството на икономиката: www.mi.government.bg, както и модул „Кореспонденция” на ИСУН 2020.


[1] Съгласно чл. 10, т. 10.6 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, извънредно обстоятелство е всяка непредвидима изключителна ситуация или събитие, което е извън контрола на страните и не позволява на една от тях да изпълни задълженията си по договора, възникването му не може да се отдаде на грешка или небрежност от тяхна страна (или от страна на техните изпълнители, представители или служители) и не може да се преодолее при полагане на дължимата грижа.

Споделете