Loading...

Успешно приключване на Българското председателство в областта на експортния контрол на Европейския съюз на изделия и технологии с двойна употреба

Успешно приключване на Българското председателство в областта на експортния контрол на Европейския съюз на изделия и технологии с двойна употреба

Европейският съюз е основен производител и износител на изделия и технологии с двойна употреба и поради това е важен участник в експортния контрол във връзка с неразпространението на оръжията за масово унищожение. За да бъде адекватен на заплахите пред сигурността на Европейския съюз (ЕС) и на бързото технологично и научно развитие, е наложително режимът на ЕС за експортен контрол да бъде модернизиран периодично. През 2016 г. от страна на Европейската комисия (ЕК) бе предприета законодателна инициатива за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба. Отчитайки важността на режима за експортен контрол и необходимостта от адаптирането му към бързо променящите се технологични, икономически и политически обстоятелства министърът на икономиката Емил Караниколов, посочи постигането на съгласие по изменението като един от приоритетите пред българското председателство, представени пред Комисията по външна търговия на Европейския парламент.

Предложението за изменение на Регламента бе обсъждано в Работна група „Изделия с двойна употреба“ към Съвета на Европейския съюз, която бе председателствана от представители на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ към Министерство на икономиката. По време на Българското председателство бяха проведени 7 заседания на групата и бе постигнат значителен напредък по досието. По много от обсъжданите текстове беше постигнато съгласие между държавите-членки. В края на шестмесечния период бяха представени компромисни текстове на Българското председателство, които ще послужат за основа на Австрийско председателство.

Работата на екипа на Българското председателство през шестмесечния период бе високо оценена от държавите-членки и от представителите на Секретариата на Съвета на ЕС и ЕК, като бе отчетен иновативния подход по отношение на дискусиите и начина на обобщаване на мненията и коментарите на държавите-членки.

Споделете