Loading...

Важно съобщение за лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Уведомяваме Ви, че с приемането на Законa за административно регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн. ДВ, бр. 62/27.07.2018 г, в сила от 28.01.2019 г.) и на Наредба №РД-04-2/16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн. ДВ бр. 58/23.07.2019 г., в сила от 26.07.2019 г.) Министерството на икономиката стартира приема на документи за регистрация на лицата осъществяващи дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Срокът за регистрация на лицата, които до влизане в сила на Закона са извършвали такива дейности и продължават да ги извършват е ТРИ МЕСЕЦА от влизане в сила на Наредбата.

Лицата, желаещи да се регистрират по реда на Наредбата, могат да подадат заявление с приложени всички необходими документи по следния начин:

1. По пощата: на адреса на Министерство на икономиката, гр. София, ул. „Славянска“ № 8;

2. Лично или чрез пълномощник на лицето с нотариално заверено пълномощно;

3. По електронен път: на адрес e-docs@mi.government.bg по реда на Закона за електронното управление или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

Информация с описание на услугата, изискванията, процедурите, както и образци на заявление, декларация и банкова гаранция можете да откриете на следния адрес:

https://www.mi.government.bg/administrativno-obsluzhvane/uslugi-predostavyani-ot-ministerstvoto/

Споделете