Loading...

Взаимно признаване на стоките: Съветът е съгласен да укрепи единния пазар

Взаимно признаване на стоките: Съветът е съгласен да укрепи единния пазар

Съветът постигна съгласие по общ подход по проект за регламент, насочен към подобряване на взаимното признаване на стоки, предлагани на пазара в друга държава членка. Целта на регламента е да се подобри прилагането на принципа на взаимно признаване на вътрешния пазар и така да се гарантира, че стоките, законно предлагани на пазара в една държава-членка, могат да бъдат продавани по друг начин, стига да са безопасни и да спазват обществения интерес. “Трябва да преодолеем редица бариери в различни области на вътрешния пазар. Много от тях са резултат от прилагането на различни правила в нехармонизирани сектори или лошо прилагане на принципите на взаимно признаване. Днешното споразумение ще помогне за насърчаване на свободата на движение на стоки на вътрешния пазар и следователно ще улесни достъпа до пазара за нашите предприятия, което в крайна сметка ще е от полза за всички европейски потребители”, заяви икономическият министър Емил Караниколов от Брюксел.

Съществуващата законодателна рамка не гарантира надеждно прилагане на принципа на взаимно признаване, тъй като достъпът до пазара на стоки, които се считат за безопасни и в съответствие с обществения интерес в една държава членка, може да бъде отказан или ограничен в друга. Следователно предприятията са изправени пред неоправдани разходи и закъснения, тъй като те трябва да адаптират стоките си към различните изисквания на националните пазари.

Всички държави-членки признаха необходимостта от адаптиране на съществуващата законодателна рамка, за да се намалят различията в тълкуването и прилагането на принципа на взаимно признаване от страна на националните органи, както и да се премахнат пречките, по отношение на постигането на истински конкурентни условия за предприятията.

Законодателството на ЕС за хармонизация определя общи изисквания относно начина, по който трябва да бъдат произведени продуктите. Това е например случаят с играчките, козметичните продукти или пиротехническите изделия.

Въпреки това съществува широк спектър от потребителски стоки като текстил, обувки, детски артикули, бижута, съдове за хранене или мебели, които не са предмет на законодателството на ЕС за хармонизация или които са частично обхванати от него. Новият регламент ще се прилага за тези стоки.

Когато няма общи правила на ЕС или когато стоките са частично обхванати от тези правила, държавите-членки остават свободни да приемат своите национални технически правила, определящи изискванията, които трябва да бъдат спазени от тези стоки. Тези изисквания могат да се отнасят например до обозначаване, форма, размер, тегло, състав, етикетиране, опаковка и др.

Подобряване на съществуващата рамка

В сравнение с настоящата законодателна рамка, на прилагането на принципа на взаимно признаване се предлагат редица подобрения, включително:

  • изясняване на обхвата на взаимното признаване. Това ще увеличи правната сигурност за предприятията и националните органи, когато може да се прилага принципът на взаимно признаване;
  • въвеждане на самодекларация, за да се гарантира, че стоките вече са били законно продавани в държава членка. Това е предназначено да позволи на икономическите оператори да се възползват от използването на такава декларация в рамките на оценката на въпросните стоки;
  • установяването на процедура за решаване на проблеми с цел предоставяне на практически решения на гражданите и предприятията по отношение на съвместимостта на административно решение, което отрича или ограничава достъпа до пазара с принципа на взаимно признаване. Използването на този извънсъдебен механизъм ще улесни прилагането на принципа от страна на предприятията и националните органи;
  • създаване на ефективно административно сътрудничество за подобряване на обмена на информация и доверие между националните органи, което ще помогне при прилагането на принципа на взаимно признаване.

Следващи стъпки

Общият подход дава възможност на Съвета да започне преговори с Европейския парламент (ЕП), след като ЕП одобри своята собствена позиция. Гласуването в комисията по вътрешен пазар на ЕП е насрочено след лятното прекъсване.

Комисията представи първоначалното предложение за взаимно признаване на 19 декември 2017 г. като част от „пакета за стоките“, който съдържа и предложение за регламент за определяне на правила и процедури за спазване и прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация относно продуктите.

Настоящата законодателна рамка се основава на Регламент № 764/2008, който беше приет през юли 2008 г. с цел да се улесни прилагането на принципа на взаимно признаване. Оценка, извършена между 2014 г. и 2016 г., показа, че принципът не функционира така, както следва.

В заключенията си относно политиката за единния пазар от февруари 2015 г. Съветът призова Комисията да представи предложения с оглед подобряване на взаимното признаване.

Споделете