Loading...

Зам.-министър Борисов: Подкрепяме мярката за създаване на регистър на предприятията, които участват като работодатели за ученици в дуална форма на обучение

Зам.-министър Борисов: Подкрепяме мярката за създаване на регистър на предприятията, които участват като работодатели за ученици в дуална форма на обучение

Икономическият и социален съвет подкрепи необходимостта от бързо въвеждане на дуалното образование

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов подкрепи мярката за създаване на регистър на предприятията (информационна база данни), които участват като работодатели за ученици в дуална форма на обучение по време на заседание на Икономически и социален съвет (ИСС) на тема „Своевременно въвеждане на обучението чрез работа (дуална система на обучение) в България“.

Зам.-министър Борисов посочи, че в този регистър следва да се заложат критерии за участие на предприятията и актуализирането на информацията през определен период от време (напр. 6 месеца). По отношение на темата, която е обсъждана в парламентарните комисии, относно договора за дуално обучение, заместник-министърът на икономиката призова да се вземе решение относно въпросите, касаещи заплащане на здравни и социални осигуровки, както и необходимостта от застраховане на учениците. Той отбеляза добрата работа на институциите в разкриването на 230 000 работни места и благодари на участниците в Съвета, като подчерта че занапред ще се работи в тясна връзка с тях.

Консултациите в рамките на Икономическия и социален съвет бяха поискани, от Министерство на образованието и науката, тъй като изменението и допълнението на нормативната уредба по темата касае дейността и на Министерство на икономиката и Министерство на труда и социалната политика.

В дискусията бяха обсъдени различни възможности за нормативно уреждане на възникналите проблеми, свързани с регламентиране на заплащане на социални и здравни осигуровки за учениците, договор за уреждане на взаимоотношенията между работодател и ученик, необходимост от създаване на информационна база данни/регистър на предприятията, които участват като работодатели на ученици в дуална форма на обучение, квалификация на наставниците, както и необходимост от актуализация на учебните програми през определен период от време.

Проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, в заключителните си думи припомни, че преди много години в България моделът за обучение чирак – калфа – майстор е бил пример и за други държави, а в по-близкото минало професионалните училища подготвяха кадри за предприятията. Този опит си заслужава да бъде проучен и добрите му страни да бъдат използвани, подчерта проф. Дулевски. От името на ИСС председателят на съвета благодари на министър Вълчев за инициативата за консултация с организираното гражданско общество и пое ангажимент съветът да се включи по-нататък в дискусия, която ще предшества самите законодателни промени за дуалното обучение.

Споделете