Loading...

Зам.-министър Иванова участва в срещата на икономическите министри, в рамките на Срещата на върха за Западните Балкани

Зам.-министър Иванова участва в срещата на икономическите министри, в рамките на Срещата на върха за Западните Балкани

България подкрепя напълно интегрирането на страните от Западните Балкани към ЕС и активно участва във всички форми на регионално сътрудничество. Западните Балкани имат значителен икономически потенциал, а темпът на растеж е по-висок от този на Съюза. Регионът се превръща в привлекателен пазар за стоки и услуги от ЕС, като постепенно става част от европейските вериги за създаване на стойност. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова по време на срещата на икономическите министри, в рамките на Срещата на върха за Западните Балкани, по линия на Берлинския процес, която се проведе в Познан, Полша.

Заместник-министър Иванова подчерта, че понастоящем степента на икономическа интеграция със Съюза е много висока благодарение на Споразумението за стабилизиране и асоцииране, но са необходими допълнителни усилия за подобряване на конкурентоспособността на икономиките на Западните Балкани. „Това е начинът страните да успеят да се справят с високата безработица – особено сред младите хора, за увеличаване на благосъстоянието и за създаване на бизнес възможности“, изтъкна Иванова.

По думите й модернизирането на регионалните икономики ще привлече още частни инвестиции и ще увеличи търсенето на стоки и услуги от ЕС в Западните Балкани. „Вече се прилага многогодишният план за действие за изграждане на Регионално икономическо пространство, който ще доведе до допълнително укрепване на търговията, инвестициите и свързаността в района и с ЕС. България работи усилено по конкретни проекти по линия на свързаността в областта на транспортната и енергийната инфраструктура и комуникациите“, каза още тя.

Заместник-министър Иванова заяви подкрепата на България за присъединяването на Сърбия и Босна и Херцеговина към СТО в най-кратък срок и поясни, че България като председател на Работната група по присъединяването, полага всички усилия за успешното приключване на преговорите до края на 2019 г.

Икономическият заместник-министър посочи, че за 10-годишния период след присъединяването на България към ЕС, БВП на глава от населението е нараснал с 27%, а производителността на труда с 16%. „За периода от присъединяването към ЕС, общият стокообмен на страната ни е нараснал с повече от 70%. Българският износ се е увеличил повече от 2 пъти, а вносът с близо 50%. Структурните промени в българския износ са в полза на продукти с по-висока добавена стойност“, отбеляза Иванова.

Заместник-министърът на икономиката взе участие в конференция на високо ниво на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на тема „Западните Балкани в световните пазари: нови възможности за търговия и инвестиции“, както и на министерска дискусия на тема „Многогодишен план за действие за изграждане на Регионално икономическо пространство“, където посочи необходимостта от стимулиране на свързаността в областта на транспорта, енергетиката, търговията, цифровизацията и инвестициите между страните от региона, от една страна, и между тях и ЕС от друга, като фактор за икономически растеж.

В панелната част от конференцията на тема „Постигане на правилна бизнес среда: стратегии, финансиране и свързаност“, бяха поставени въпроси свързани с подобряване достъпът до финансиране на малките и средни предприятия, търсенето на нови стимули за улесняване на бизнеса, създаването на нови работни места и нови бизнес възможности.

Свързана медия

Споделете