Loading...

Зам.-министър Лъчезар Борисов: Индексът на промишленото производство в България е нараснал с 19 пункта (в сектор C24)

Зам.-министър Лъчезар Борисов: Индексът на промишленото производство в България е нараснал с 19 пункта (в сектор C24)

По последни данни за 7-те месеца на тази година наблюдаваме сериозен ръст при индекса на промишленото производство (в сектор C24), който в сравнение с 2016 година се е увеличил с 19 пункта, като наблюдаваме с 43 пункта ръст в оборота на промишлеността, за което съществен принос има и област Перник, където индустрията остава на едно високо ниво и има относително съществен принос за добавената стойност за региона. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на бизнес форум „Структуроопределящи отрасли, заетост и условия на труд в област Перник“. В него взеха участие и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, областният управител на Перник Ирена Соколова, както и представители на местния бизнес.

По време на форума зам.-министър Борисов очерта приоритетите в работата на Министерството на икономиката, които са свързани с насърчаване на иновациите и инвестициите, подобряване на конкурентоспособността, намаляване на административната тежест, както и цялостна подкрепа за малкия и средния бизнес.

Зам.-министър Лъчезар Борисов изтъкна също, че Министерството на икономиката провежда последователна политика по посока подобряване на конкурентоспособността, използвайки всички лостове, които предлага Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Той подчерта, че в много кратки срокове предстои отварянето на нови процедури, които да подкрепят бизнеса като Процедура за ефективно използване на ресурсите с бюджет от 71,6 млн. лв. Беше коментирано и планираното обявяване през месец септември на процедура „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства” в рамките на Приоритетна ос 2 на ОПИК. Бюджетът на процедурата е 67,2 млн. лв , а допустими кандидати ще са: микро, малки и средни предприятия, с по-малко от две приключили финансови години. По тази процедура е предвидена подкрепа за реализирането на предприемачески идеи, свързани с европейски и регионални предизвикателства – предприятия в специфични сфери, напр. творчески и културни индустрии, предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество. С приоритет ще се разглеждат проектни идеи, които се реализират от жени-предприемачи, стартиращи предприемачи – лица до 29 годишна възраст и лица на възраст над 50 г., стартиращи собствен бизнес.

Зам.-министър Борисов обясни, че по ОПИК предстои и ускоряване на програма по издаването на ваучери – като единият тип ще са суми до 50 000 лв., с които да се подпомага листването на компании на Българската фондовата борса, а другият са до 30 000 лв. за машини, системи за управление и сайтове за електронна търговия.

По време на форума бизнесът изтъкна като огромен недостатък липсата на кадри, въпреки безработицата от 5,6% за областта. В тази връзка зам.-министър Борисов подчерта, че важна роля в решаването на този проблем ще е дуалното обучение, което вече е намерило приложение и в гр. Перник – 26 ученика от професионалната гимназия „Св. Иван Рилски“ се обучават по тази форма и вече успешно се реализират в конкретните сектори, в които специализират. По думите му друга възможност за бизнеса е наемането на работници от трети страни, мярка, по която правителството работи усилено. „Диалогът трябва да е на местно и национално ниво по отношение на кадровия проблем“, заключи зам.-министърът.

Лъчезар Борисов поясни още, че Българска банка за развитие /ББР/ е още един механизъм за подпомагане на малките и средни предприятия, които са гръбнакът на българската икономика.

В заключение областният управител на Перник Ирена Соколова благодари на Министерството на икономиката за конструктивния диалог и съвместната работа, като изтъкна приноса на министерството по отношение криминализиране на деянието „незаконен добив“. От своя страна зам.-министър Лъчезар Борисов увери, че доброто партньорство ще продължи и в бъдеще, защото Министерството на икономиката работи активно, за да бъде по-близко до бизнеса, удоволетворявайки неговите очаквания.

Споделете