Loading...

Зам.-министър Лъчезар Борисов: За първи път през последните две отчетени тримесечия става ясно, че генератор на икономически растеж са инвестициите, които растат с 4,3% в реално изражение

Зам.-министър Лъчезар Борисов: За първи път през последните две отчетени тримесечия става ясно, че генератор на икономически растеж са инвестициите, които растат с 4,3% в реално изражение

За първи път през последните две отчетени тримесечия от НСИ става ясно, че генератор на икономически растеж са инвестициите, а не само потреблението и износът, които растат с 4,3% в реално изражение. А според някои прогнозни данни през 2018 г. ще е налице растеж от 4,4 %. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който откри конференция на тема „Индустриално строителство и инвестиции 2018“, организирана от Градът Медиа Груп.

По думите му реален принос за ръста на икономиката ще има сектора на строителството, където се наблюдава тенденция на нарастване на брутната добавена стойност, като ръстовете за първо, второ и трето тримесечие на 2017 г. са съответно 1.5% и 4.2% и 5.2%.

Зам.-министър Лъчезар Борисов онагледи стимулите за насърчаване на инвестициите в работата на Министерството на икономиката. От една страна, той посочи мерките, които се прилагат посредством Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), като подчерта, че само от началото на 2018 г. са издадени 10 сертификата по ЗНИ с общ размер на предвидените инвестиции от 588.596 млн. лв. и планирани 877 нови работни места. Четири от проектите ще се изпълняват в преработващата промишленост, един е в автомобилостроенето. От друга страна, като стимул за привличане на инвестициите сферата на индустрията, той подчерта, че е създадена междуведомствена работна група по проблемна област „Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ и вода) в т.ч. срокове, брой процедури и разходи“. „Задачите на работната група бяха в срок до 4 януари 2018 г. да се направи преглед на законодателството в областите за достъп до електричество, газ и вода; да се дефинират процедурите, времето и разходите по присъединяване на бизнеса към електропреносната мрежа, ВиК мрежата и системата за газоснабдяване; да се предложат конкретни изменения в законодателството в трите области; да се направят предложения за мерки с цел намаляване на броя на процедурите, времето и разходите за бизнеса при присъединяване към техническата инфраструктура (електричество, газ и вода) в страната“, поясни той. Сред стимулите за подобряване на бизнес средата, заместник-министърът изтъкна и агресивната политика за намаляване на административната тежест, по която Министерството на икономиката работи усилено и резултатите вече се усещат от подобряващия се икономически климат в страната.

По време на конференцията Лъчезар Борисов напомни, че икономическият министър Емил Караниколов днес председателства Неформалното заседание на министрите, отговарящи за конкурентоспособността (в сектор Индустрия). От думите му стана ясно, че Българското председателство ще продължи усилията за формулиране на общи дългосрочни и краткосрочни цели за развитие на европейската индустрия и приемане на Стратегия за обща индустриална политика на ЕС. „Поставяйки акцент върху индустриалната политика, България продължава работата на Естонското председателство, като се основава на съобщението на ЕК „Инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост”, което от своя страна е важна първа стъпка към формулиране на общ подход към европейската индустриална политика.“, категоричен бе той. Председателството ще акцентира върху процеса на доизграждане на Цифровия единен пазар с цел повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, като се насърчи икономическия интерес и се разширят възможностите пред потребителите за целесъобразно ползване на интернет пространството.

В тази връзка зам.-министър Борисов заяви, че В Министерството на икономиката се работи с разбирането, че България трябва да положи усилия да не изостава от неизбежните процеси на цифровизация на икономиката. За тази цел министерството по предложение на работодателските организации предприема редица инициативи за развитието на цифровата икономика, като през 2017 г. разработва „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)“.

На конференцията той представи и възможностите на финансовия инженеринг, които предлага държавата в полза на предприемачите от сектора на строителството и управлението на индустриални имоти.

В заключение зам.-министър изтъкна, че освен повишаването на кредитния рейтинг на страната ни, според проучване на шведските компании за бизнес климата в България, 90% от неговите представители очакват нарастване на двустранния стокообмен в следващите три години. 90 % положителен отговор са дали и анкетираните фирми в Германия. „Като магнит за привличане е определена България от испанския малък и среден бизнес, което е индикатор, че страната ни е стабилна и желана бизнес дестинация“, завърши той.

Споделете