Loading...

Зам.-министър Любен Петров: ОП ”Иновации и конкурентоспособност” е шанс за малките и средни предприятия да поемат глътка въздух

Зам.-министър Любен Петров: ОП ”Иновации и конкурентоспособност” е шанс за малките и средни предприятия да поемат глътка въздух

„Надявам, се че първата процедура по ОПИК ще е възможност за българските предприятия да си поемат глътка въздух, особено в условията на сериозната конкуренция на световните пазари“. Това заяви зам.-министърът на икономиката Любен Петров по време на откриването на информационен ден по първата процедура “Подобряване на производствения капацитет в МСП” от одобрената ОП ”Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК). Събитието се проведе днес в София, а целта е да се представят възможностите за кандидатстване за малкия и среден бизнес.

„За Министерство на икономиката е от изключителна важност, че именно тази процедура е първата в контекста на всички оперативни програми, която стартира за новия период и тя е директно насочена към предприятията и бизнеса в страната“, допълни Любен Петров. По негови думи ОПИК трябва да подпомогне откриването на нови производства, внедряването на иновативни продукти и на нови технологии. Той изрази надежда, че чрез проектите по първата процедура производствените процеси ще бъдат оптимизирани, така че да отговарят на съвременните технологии и да осигуряват високо качество и конкурентноспособност на българските предприятия.

Зам.-министър Петров подчерта, че подаването на документи по ОПИК е максимално дигитализирано. За първи път подаването на формуляра по проектните предложения ще става електронно. По негово мнение това ще спести на бизнеса голяма част от бюрокрацията и административната тежест.

Той поясни, че София е с най-много проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. (ОПКРБИ) с дял от 26% от всички сключени договори за безвъзмездна финансова помощ. Общият им брой достига 831 договора на стойност над 680 млн. лева, от които 447 млн. лв. е била безвъзмездната финансова помощ, отпусната по програмата. Това нарежда областта на първо място по усвояване на средства по ОПКРБИ, допълни Петров.

****

Целта на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния им потенциал.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между 100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната помощ е между 35% и 70% и ще зависи от категорията на фирмата и от региона. Компании от Югозападния регион, който включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София, ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. За останалите пет района на планиране условията са: до 60% – за средни, и до 70% – за микро- и малки предприятия Безвъзмездното финансиране по процедурата заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 2.5 млн. лева за микро- и малки фирми и 5 млн. лева за средни.

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване: до 8 юли, до 8 септември, до 9 ноември. В рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност: нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства, високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги.

Кандидатстващите фирми трябва да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Микропредприятията трябва да имат нетни приходи от продажби за тези три години поне 175 хил. лева, малките – най-малко 750 хил. лева, а средните – минимум 3 млн. лв. Финансирането ще е за дейности за подобряване на производствените процеси във фирмите, нови или усъвършенствани продукти и услуги, разнообразяване на асортимента, внедряване на иновативни технологии.

По процедурата е предвидено електронно подаване на формуляра и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Придружаващите документи ще се подават и на хартия и електронен носител.

Споделете