Loading...

Зам.-министър Манолев: Сесията на Националния иновационен фонд през 2018 г. ще се проведе по много по-съкратена и обективна процедура

Зам.-министър Манолев: Сесията на Националния иновационен фонд през 2018 г. ще се проведе по много по-съкратена и обективна процедура

За около 5 млн. лв. ще могат да кандидатстват български иновативни компании и научните среди през 2018 г., чрез Националния иновационен фонд (НИФ) по много по-обективна и детайлизирана методология. По разпореждане на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев експертите на Министерството на икономиката и на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия направиха пълен преглед на прилаганите изисквания по фонда до този момент. Предложени бяха редица изменения, които се обсъдиха с представители на бизнеса и научните среди и вече са приети от Управителния му съвет.

„Основната цел е да съкратим сроковете и да улесним кандидатите, като същевременно се гарантира, че отпуснатите средства в максимална степен ще бъдат използвани за внедряване на иновации и стимулиране на научна и развойна дейност“, каза зам.-министър Манолев. В приетите правила за управление на средствата по НИФ се оптимизират сроковете и начина на последваща оценка. Предвижда се и намаляване на разходите за дълготрайни материални активи по проектите от 60% на 50%. Целта е да се насърчи интелектуалния труд, а не инвестициите в готово оборудване. В същата логика са направени и промени, които предвиждат до 10% от средствата да се ползват за външни услуги (до сега този процент е бил 25). Така ще се таргетират по-добре и потенциалните кандидати, за да отговорят на стратегическите цели на Националния иновационен фонд.

Регулира се и механизма за изплащане на възнагражденията на Звеното за контрол и на външните експерти, като то ще е пропорционално на подадените проекти (тоест заплащането ще е съобразно с извършената работа). Ясно се разграничават задълженията на наблюдателите по процедурата от тези на контролното звено – до този момент такова детайлизиране е липсвало и се е стигало до препокриване на дейността, а оттам и до удължаване на сроковете по оценка.

С цел повишаване на качеството на проектите, които се финансират се увеличават нужният брой точки за класирането им – от 60 на 70. Разписват се и подробни правила за действия при хипотеза, двама кандидати да са получили равни оценки. До този момент такива текстове са липсвали и се е налагало да се взимат решения ад-хок от Управителния съвет. Сега се предвижда при такава ситуация първо да се сравнят оценките на двамата кандидати по критерий „Иновативност“, а след това по „Икономическа перспективност“. Ако и в двата случая резултати им са равни, предимство ще има кандидатът подал първи проектното си предложение. Ще се създаде и списък с резервни проекти, които са получили между 60 и 70 точки като те ще бъдат финансирани, ако остане наличен финансов ресурс или някой от спечелилите кандидати се откаже.

„През годините Националния иновационен фонд доказа своята важна роля за насърчаване на научната дейност и разработването на повече български иновации. Надявам се с промените, които приемаме да го направим още по-ефективен и достъпен именно за бенефициентите, за които е създаден“, коментира Александър Манолев. По думите му това обстоятелство, може в дългосрочен план да е и причина за увеличаване на годишния му бюджет.

Приетите промени от УС на НИФ предстои да бъдат съгласувани с Министерството на финансите. Предвижда се през май да стартира информационна кампания по него, а през лятото – и фактическото набиране на проектни предложения, стана ясно по време на заседанието.

Споделете