Loading...

Зам.-министър Везиева: Първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 ще подпомага малките и средни предприятия

Зам.-министър Везиева: Първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 ще подпомага малките и средни предприятия

Процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП” е насочена към реализацията на продукцията на малките и средни предприятия.Целта на тази приоритетна ос е да подпомогне малките и средни предприятия в увеличаване на производствения им капацитет, в развитието на продуктовата им гама и в реализиране на по-голяма и широка продукция, както в България, така и на експортния пазар. Това каза зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева по време на откриването на Информационен ден по първата одобрена процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 за представяне на възможностите за кандидатстване по процедурата, който се проведе във Велико Търново днес.

„Малките и средни предприятия са един изключително важен сегмент от икономическия ни растеж. Назад във времето те останаха по-встрани от оперативните програми”, заяви Даниела Везиева. Тя посочи някои новости в процедурата по кандидатстване. Една от тях е, че подаването на проектите ще става по електронен път, а класирането ще става чрез електронна информационна система за наблюдение. Зам. министър Везиева призова проектите да са ориентирани към резултати. Управляващият орган ще проследява данните на фирмите за три години назад и балансирания подход към резултатите за следващия период,завърши тя.

Насоките за кандидатстване бяха представени от експерти от дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност към Министерство на икономиката.

Целта на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния им потенциал.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между 100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната помощ е между 35% и 70% и ще зависи от категорията на фирмата и от региона. Компании от Югозападния регион, който включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София, ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. За останалите пет района на планиране условията са: до 60% – за средни, и до 70% – за микро- и малки предприятия Безвъзмездното финансиране по процедурата заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 2.5 млн. лева за микро- и малки фирми и 5 млн. лева за средни.

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване: до 8 юли, до 8 септември, до 9 ноември. В рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност: нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства, високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги.

Кандидатстващите фирми трябва да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Микропредприятията трябва да имат нетни приходи от продажби за тези три години поне 175 хил. лева, малките – най-малко 750 хил. лева, а средните – минимум 3 млн. лв. Финансирането ще е за дейности за подобряване на производствените процеси във фирмите, нови или усъвършенствани продукти и услуги, разнообразяване на асортимента, внедряване на иновативни технологии.

По процедурата е предвидено електронно подаване на формуляра и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Придружаващите документи ще се подават и на хартия и електронен носител.

Информационната кампания по първата процедура ще продължи съгласно следния график:

Варна – 14 май 2015 г. (четвъртък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.), в Зала хотел „Черно море“

Бургас – 15 май 2015 г. (петък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.), в Бизнес инкубатор Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ № 28

Пловдив – 18 май 2015 г. (понеделник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.), в залата на Общински съвет

София – 21 май 2015 г. (четвъртък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) , в Зала „Сердика“, хотел „Балкан“ (Шератон)

Споделете