Loading...

Заместник-министър Любен Петров откри Втората годишна конференция „Иновации и предприемачество“ 2015

Заместник-министър Любен Петров откри Втората годишна конференция „Иновации и предприемачество“ 2015


“Министерство на икономиката ще насърчава разработването и внедряването на иновации, защото това ще доведе до устойчив икономически растеж и подобряване на жизнения стандарт, за да сме горди, че сме българи и европейци”. Това каза заместник-министърът на икономиката Любен Петров при откриването на Втората годишна конференция “Иновации и предприемачество 2015: “Индустриално развитие, клъстери и технологии”. Форумът е под егидата на Министерство на икономиката и се организира от Индустриален клъстер Средногорие.

Над половин милиард лева е ресурсът за подкрепа на иновации по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” /ОПИК/, съобщи заместник-министър Петров. Приоритетът за иновациите ще бъде даден още с първите отворени процедури, каза още той и допълни, че към края на тази година е предвидена пилотна процедура с бюджет от 40 млн. евро за подкрепа на иновации в предприятията.

Технологичното развитие и иновациите са първостепенен европейски и правителствен приоритет за програмния период 2014-2020 г. Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” има за стратегическа цел увеличаване на инвестициите (публични и частни) в научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) и иновации. Крайният резултат се очаква да бъде постигането на националната цел за дял от 1,5% на разходите за НИРД от БВП, каза в заключение заместник-министър Любен Петров.

Подкрепата на ОПИК в рамките на Приоритетната ос 1 “Технологично развитие и иновации” ще бъде пряко насочена към бизнеса и ще бъде за дейности, ориентирани към развитие на сътрудничеството за иновации между предприятията и между бизнеса и научните среди, за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели, за развитие на среда и инфраструктура за иновации и изследвания. Финансовата подкрепа е за предприятия или техни обединения, партньорства с научноизследователски организации; агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД и иновации в бизнеса, София Тех Парк, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, клъстери. Ще се подкрепят изключително дейности, попадащи в специфичните тематичните области (мехатроника и чисти технологии; ИКТ и информатика; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии) и хоризонталните политики (ресурсоефективни технологии и дигитални технологии).

Споделете