Loading...

Започват денонощни проверки на бензиностанциите

По разпореждане на министъра на икономиката Божидар Лукарски Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДМТН) започва засилени денонощни проверки на бензиностанциите. Контролът е във връзка с направен анализ и оценка на риска, свързан с качеството на течните горива и метрологичния надзор на средствата за измерване. ДАМТН ще проверява документално всички физически и юридически лица, които разпространяват или използват течни горива отговарят ли на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ и Закона за измерванията /ЗИ/.

Обект на контрола ще бъде дали обектът има декларацията за съответствие на разпространяваната партида течно гориво, с посочени в нея вида и количеството течно гориво, лицето, на което то се предоставя за последващо разпространение, датата и номера на документа за експедиция. Ще се проверява и маркировката на дозиращите помпи или съдовете използвани за разпространение на течни горива, отговарят ли те на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Освен това инспекторите ще следят има ли поставена на видно място информация за вида на горивото; отговаря ли то на изисквания за качество и има ли декларация за съответствие за разпространяваната партида. Ще се следи изпълнява ли се програмата за техническа поддръжка на съоръженията за съхраняване, товарене/разтоварване и зареждане, свързана с осигуряване спазването на установените изисквания за качество на течните горива.

Обект на контрола ще бъдат също средствата за измерване – дали те са точни и има ли наличие на знаци, удостоверяващи извършен контрол. При констатиране на нарушения длъжностните лица ще налагат принудителни административни мерки по реда на ЗЧАВ и ЗИ и ще съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Проверките ще са през всички часове на денонощието, тъй като анализът на риска установява, че повечето нарушения се извършват през нощта и в почивните дни.

Споделете