Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1140

“Интендантско обслужване” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на части от недвижим имот, находящи се в гр. Горна Оряховица

Прочети повече

“Български морски квалификационен център” ЕАД обявява конкурс за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на дружеството през 2020 година

Прочети повече

“Проинвекс” ЕООД обявява търгове с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството

Прочети повече

“Напоителни системи” ЕАД обявява търгове за отдаване под наем, при закрито заседание, за срок от 10 /десет/ години

Прочети повече

“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на четири броя недвижими имота, находящи се в ППП София, собственост на дружеството

Прочети повече

Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД обявява конкурс, за отдаване под наем на обект, за срок от 4 /четири/ месеца

Прочети повече

Холдинг „БДЖ“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 28 бр. голямотонажни контейнери, собственост на дружеството.

Прочети повече

“Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект “Помещения за бюфет”

Прочети повече

“Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология-Майчин дом” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на обект, за срок от 10 /десет/ години

Прочети повече

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 42 /четиридесет и два/ броя бракувани вагони, собственост на дружеството

Прочети повече
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 113 114
1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 114
1 9 10 11 114