Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1141

„Врана“ EАД обявява тръжни процедури за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Прочети повече

Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Ив. Пенчев“ EАД обявява търг за отдаване под наем на имот, собственост на дружеството.

Прочети повече

Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем за срок от 5 години на обект, собственост на дружеството.

Прочети повече

„Дунав мост Видин-Калафат“ АД обявява провеждането на 4 бр. търгове с явно наддаване за продажбата на движими вещи, собственост на дружеството.

Прочети повече

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД възобновява търговете с тайно наддаване, за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството

Прочети повече

“НЕК” ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на имоти, находящи се в гр. Белене, собственост на дружеството

Прочети повече

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг при закрито заседание, за срок от 10 /десет/ години на активи, стопанисвани от клон “Среден Дунав”, гр. Плевен

Прочети повече

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Троян” ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател за “Застраховане на недвижимо имущество, машини и съоръжения и др. ДМА, собственост на дружеството, за срок от 1 /една/ година, чрез изд

Прочети повече

МБАЛББ “Света София” ЕАД обявява търг за отдаване под наем на ДМА

Прочети повече

“Български пощи” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 114 115
1 2 3 4 5 6 7 115
1 2 3 4 115