Loading...

Правила за провеждане на конкурсна процедура за избор на членове на органите на управление и контрол в публичните предприятия

Заповед РД-16-478/24.06.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията за утвърждаване на Правила за провеждане на конкурсна процедура за избор на членове на органите на управление и контрол в публичните предприятия, по отношение на които орган, упражняващ правата на държавата е министърът на икономиката и индустрията