Loading...

Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Арман Бабикян

ЧРЕЗ

Г-ЖА ИВА МИТЕВА

Председател на 45-ото

Народно събрание

ДО

Г-Н АРМАН БАБИКЯН

Народен представител от

ПГ „Изправи се! Мутри вън!“

На Ваш изх.№ 154-06-31 от 20.04.2021 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: причини за провала на преговорите с автомобилния производител VW

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАБИКЯН,

Във връзка с поставени от Вас въпроси, Ви предоставям следната информация:

Въпрос 1: Като пряк участник в преговорите с автомобилната компания VW, моля да ми отговорите дали е направен анализ за причините за провала на преговорния екип и резултата от преговорите с инвеститор?

Преговорите с автомобилната компания започнаха през месец ноември 2018 г., чрез постъпило в Българска агенция за инвестиции запитване от водеща международна консултантска компания относно заявен инвестиционен интерес за изграждане на фабрика за производство на автомобили. В първоначалния етап консултантът без да представи инвеститора разгледа и оцени списък с над 20 държави като потенциални дестинации за реализиране на инвестиционния проект.

В последствие в преговорния екип на консултанта са привлечени и водещи консултантски компании от „Големите четири“, както и международно призната юридическа компания, оперираща в над 40 държави. В последвалия процес на преговори участваха и представители на компании от САЩ, Германия, Чехия, Румъния и др.

Самият преговорен процес премина през множество фази:

– предоставяне на информация за евентуалните бъдещи локации за реализирането на проекта – срок до 20 декември 2018г.

– предоставяне на отговори на поставени въпроси относно цялостния бизнес климат в България, инвестиционната и макроикономическата среда

– след одобряване на получената информация от страна на консултанта се проведоха срещи у нас за обсъждане на предложенията за конкретните локации за реализирането на проекта

– следваха етапи за подготовка на предложенията, включващи допустимата държавна помощ за инвестицията, множество инфраструктурни очаквания, свързани със социалната инфраструктура, техническата инфраструктура, екологичната и образователната инфраструктура и др.

За да отговори на всички очаквания на инвеститора от българска страна бе сформиран експертен екип от Министерството на икономиката, Българска агенция за инвестиции, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието и науката, държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“, местни ВиК дружества, „Енергиен системен оператор“ ЕАД, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция Пътна инфраструктура, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР и др.

След редица проучвания и анализи изборът нa дестинация зa стратегическата инвестиция беше сведен до четири държави. В хода на преговорите българският екип предостави изчерпателна информация относно икономическата, правната, социално-демографска и екологична обстановка в страната. Бяха изготвени задълбочени идейни проекти, свързани с техническата инфраструктура съгласно изискванията на инвеститора, отговарящи на параметрите на бъдещата фабрика. На тази база бяха изложени предпоставките за реализиране на проекта спрямо спецификацията, предоставена от инвеститора. След това бяха идентифицирани всички подходящи терени, два от които бяха избрани от инвеститора, като потенциална локация.

Всичко това се случи след няколко тура преговори, проведени в чужбина.

България успешно премина през всички фази на преговорите и беше избрана от консултантския екип, като икономически развита и политически стабилна страна както на Балканите, така и на югоизточната граница на ЕС. Благодарение на преговорния екип и професионално предоставената информация България изпревари страни като Полша, Чехия, Румъния, Словения, Словакия и Сърбия, участващи в преговорите за привличане на автомобилната компания.

Освен предложените терени на база сериозно проучване е идентифицирана необходимостта от изграждане на Индустриален Парк и своевременното му техническо и комунално обезпечаване. В тази връзка, Министерство на икономиката, Българска агенция за инвестиции и Столична община сключиха Меморандум за разбирателство с ясната цел да привлече автомобилният гигант, отчитайки възможност за увеличаване на пакета от стимулиращи мерки и реши да бъде обособен Индустриален Парк, който да служи не само за конкретния инвеститор, а и за много други в сферата на автомобилната индустрия. Този стратегически подход е една от основните предпоставки България да е в челните позиции при преговорите, тъй като това гарантира бързото осъществяване на инвестиционния проект спрямо заложения график на инвеститора. Бяха предприети законодателни инициативи и внесен проект на Закона за индустриалните паркове, приет от 44-то Народно събрание.

Аналогични инициативи бяха реализирани с община Пловдив и община Марица.

Като част от регионалните планове за развитие беше предложено да се осигури и обезпечи съвременен Център за обучение, който да се използва за обучение и развитие на заетите в сферата на автомобилостроенето. Целта на Центъра е да си сътрудничи с висши и средни училища с цел въвеждане на най-съвременни технологии, използвани в автомобилното производство. Бяха предвидени за изграждане пречиствателни станции, довеждаща електрическа и газификационна инфраструктура, пътна и жп инфраструктура, както и изграждането на трайна връзка със средните и висшите учебни заведения и т.н.

Следва да се има предвид, че проектът на концерна VW с планиран размер на инвестицията от 1,4 млрд. евро и 5 000 нови работни места, разгърнат върху минимум 4 000 дка и с очаквано производство годишно на около 320 000 конвенционални автомобила, към този момент не е реализиран в нито една държава. В допълнение се наблюдава трайна промяна в инвестиционната политика на VW. Дружеството реализира инвестиции в разширяване на съществуващи производства, насочени към производството на електрически автомобили, което ще е основния им сегмент след 2025 г. Данните са публично достъпни и обявени от борда на VW.

Във връзка с гореизложеното, преговорите категорично не могат да се квалифицират като провал, а нещо повече – за последните 25 години това несъмнено е крачка в правилната посока в опита на България за привличане на стратегически инвеститор, като единствената страна-членка на ЕС стигнала до последната фаза на този процес. След преговорите страната ни е припозната, като инвестиционна дестинация от големи международни компании в сферата на автомобилостроенето и се наблюдава засилен интерес към България, видно от данните на БНБ относно ръста на ПЧИ в България. Сертифицираните инвестиционни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите за 2020 г. са на обща стойност 1.009 млн. лв., предвиждащи 4 351 нови работни места. Само за първото тримесечие на 2021 г. сертифицираните проекти възлизат на 795.13 млн. лв. и работни 1315 места, което е рекордна величина по време на криза. Нещо повече – по време на кризисната 2020г. България бележи повече от 10-годишен рекорд по отношение на привличане на чуждестранни инвестиции като по официални данни на БНБ потокът на ПЧИ (активи/пасиви) е в размер на 4.2 млрд. лв.

Въпрос 2: Кои са условията, поставени от компанията, на които България не е отговорила?

Българската държава в лицето на преговорния екип отговори на всички условия, поставени от инвеститора. Освен необходимото обособяване на индустриална зона с всички елементи на техническата инфраструктура за осъществяване на проекта, допълнително бяха разработени идейни проекти за обособяване на медицински центрове, районно полицейско управление, пожарно управление, общински план за подобряване на комуналните услуги в региона за всяка от избраните локации.

Като пълноправен член на ЕС, българската държава взе предвид националното и европейското законодателство и предложи оптимални условия на инвеститора, които позволиха да се гарантира максимален размер на държавна помощ спрямо приемливите разходи за инвестиция в рамките на приложимото европейско законодателство, което беше 50% интинзитет за помощ за площадката в община Марица и 25% интензитет за помощ за площадката в Столична община, съгласно одобрените формули от ЕК.

България отговори на всички изисквания на инвеститора, въпреки различните условия спрямо конкурентната държава в лицето на Република Турция, а именно по-гъвкаво законодателство в областта на насърчаване на инвестициите, държавните помощи, както и значително по-големия по обем вътрешен пазар. Конкуренцията от страна на Република Турция беше реализирана като неспазване на изискванията на митническото споразумение между Република Турция и Европейския съюз, за което е информирана ЕК от българските народни представители в ЕП.

В крайна сметка инвеститорът не избра нова дестинация за реализирането на проекта си поради обстоятелствата, свързани с разразилата се световна здравна пандемия, цялостната трансформация на инвестиционната си политика, както и тази на автомобилен сектор, а също така и вземайки предвид заложените параметри в Парижкото споразумение, Зелената сделка и ограниченията на показателите за вредни емисии

Въпрос 3: Корупцията смятана ли е като проблем от VW?

Инвеститорът съвместно с консултантската компания разработи подробен въпросник с цел оценка и подбор, включващ следните основни теми:

– Бизнес среда;

– Държавни помощи;

– Икономически и финансови показатели;

– Социално-демографски;

– Инфраструктурна обезпеченост;

– Екология и необходими разрешителни за започване на производствени дейности;

– Качество на живот в България;

– Образователна система.

По гореизброените показатели България беше избрана за финалната фаза на преговорите.

Въпроси относно корупцията не са поставяни по време на преговорите. Следва да имате предвид, че България според Индекса за възприемане на корупцията прилаган от международно признати организации е с по-добри показатели за последните три години спрямо основния конкурент Р Турция в преговорите.

В заключение, участието на България процедурата за избор на инвестиционна локация от Volkswagen значително подобри познаваемостта на страната в международните инвестиционни среди и повиши възможностите за разглеждането й като перспективна дестинация от други големи инвеститори за осъществяване на мащабни проекти. Това се потвърждава и от засиления интерес от други големи потенциални инвеститори разглеждащи възможностите за осъществяване на проекти в страни членки на ЕС.

Споделете