Loading...

Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Явор Божанков

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

Председател на 44-ото

Народно събрание

ДО

Г-Н ЯВОР БОЖАНКОВ

Народен представител от

ПГ на „БСП за България“

Към Рег.№ 02-00-12/ 02.03.2021 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Получен въпрос от народния представител Явор Божанков, относно размера на ПЧИ в област Велико Търново

УВАЖАЕМА Г-ЖА КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖАНКОВ,

Във връзка с получен парламентарен въпрос от народния представител Явор Божанков, относно размера на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в област Велико Търново, Ви информирам за следното:

Наблюдава се трайна положителна тенденция за увеличаване на броя и размера на проектите, осъществявани в България както от чуждестранни, така и от местни компании. Голям брой от чуждестранните компании, които вече са се установили в България, разширяват производството си и търсят нови региони, в които да развият проектите си.

Голям брой от инвестиционните проекти са концентрирани в София и около магистралите, но днес вече инвеститорите проявяват интерес и към останалите региони на страната.

През 2020 г. година от общо 34 проекта, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), 9 са в Северна България, като общия размер на планираните инвестиции е близо 206 млн. лв. и се очаква разкриване на 2101 нови работни места. Само в началото на настоящата 2021 година са сертифицирани два проекта в Северна България.

По последни налични данни от НСИ, през 2019 г. преките чуждестранни инвестиции в Област Велико Търново са били на стойност 127.5 млн.евро. През 2017 г. делът на ПЧИ в Област Велико Търново е 0.5% от общия размер на ПЧИ за страната, през 2018 г. този дял е бил 0.6% и през 2019 г. 0.5% от общите чуждестранни инвестиции за страната.

В това отношение пред област Велико Търново благодарение на потенциала на региона и на подобряваща се инфраструктурна свързаност, се откриват нови възможности за привличане на инвестиционни проекти. Сред предимствата на Велико Търново е строящата се магистрала, наличието на висококвалифицирана работна ръка и университет.

Данните за преките чуждестранни инвестиции на национално ниво по области и региони се отчитат и публикуват от НСИ. Актуалните данни за ПЧИ по области (приложени) са към 31.12.2019 г.

Област Велико Търново, по данни на НСИ, се нарежда на 19-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции с 127 449.7 хил. евро през 2019 г. Техният дял в рамките на Северен централен район общия размер е 11.4%.

За успешното привличане на инвестиции на регионално ниво от ключово значение е взаимодействието между централната власт и местните власти.

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия по райони и области1, 2

(хиляди евро)

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.

Отношение на ПЧИ в Област Велико Търново към общите инвестиции и към ПЧИ в други области

2017

2018

2019

Общо за страната

24475195.8

24919589.3

25341512.8

0.5%

Северозападен

560673.2

469721.3

623845

20.4%

Видин

73043.4

80908.5

86281.1

147.7%

Враца

108893.3

106294.2

80028.6

159.3%

Ловеч

114072.5

120981.5

147116.9

86.6%

Монтана

38190.7

35542.2

35355.7

360.5%

Плевен

226473.3

125994.9

275062.7

46.3%

Северен централен

1023630.2

1111657.2

1120593.1

11.4%

Велико Търново

134033.6

140661.9

127449.7

100.0%

Габрово

326308.9

338201.2

340908.7

37.4%

Разград

152460.1

175489.6

..

Русе

374814.5

429189.7

426453.9

29.9%

Силистра

36013.1

28114.8

..

Североизточен

2568878.5

2579480.7

2459891.1

5.2%

Варна

1946022.5

1869907.2

1748716

7.3%

Добрич

270242.6

311762.5

291939.3

43.7%

Търговище

244815.1

280506

304916.8

41.8%

Шумен

107798.3

117305

114319

111.5%

Югоизточен

2983233

3203109.3

3308980.7

3.9%

Бургас

1887318.4

2059421.2

2137119.4

6.0%

Сливен

139288.5

161504.5

158700

80.3%

Стара Загора

905945.8

929285

971972.4

13.1%

Ямбол

50680.3

52898.6

41188.9

309.4%

Югозападен

14496156.6

14562477.3

14978348.2

0.9%

Благоевград

474396.6

499326.7

526749.4

24.2%

Кюстендил

42782

42946.4

43398.1

293.7%

Перник

204135.9

199061.6

186984.2

68.2%

София

1464101.1

1389012

1527868.6

8.3%

София (столица)

12310741

12432130.6

12693347.9

1.0%

Южен централен

2842624.3

2993143.5

2849854.7

4.5%

Кърджали

256162.3

291633.2

321008.2

39.7%

Пазарджик

505855.8

516146.3

476318.1

26.8%

Пловдив

1895015.2

1911938.6

1778214.4

7.2%

Смолян

82919.7

90632.8

91260

139.7%

Хасково

102671.3

182792.6

183054

69.6%

Бележки

1 .. – Данните са конфиденциални

2 Данните са по новата класификация на териториалните единици за статистически цели в България

Легенда

По колони

Мерни единици

Показатели

Времева разбивка

По редове

NUTS

Дата на изготвяне на справката: 04/03/2021

Законът за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) дава възможност за приоритетно насърчаване на инвестиции в общини с безработица по-висока от средната за страната. Общините в област Велико Търново с безработица над средната за страната могат да се възползват от по-ниските прагове за сертифициране и предлаганите насърчителни мерки, а именно – ускорени административни услуги; придобиване на имоти държавна или общинска собственост при облекчени условия; финансиране изграждането на необходимата инфраструктура; финансова подкрепа за обучение на персонала, както и за частично възстановяване на направените задължителни осигурителни вноски на новоназначените работници и служители.

През последните години в област Велико Търново са сертифицирани два проекта по ЗНИ (през 2016 г. и 2019 г.). Местните инициативи спомагат за по-пълно използване на потенциала на регионално ниво.

Преодоляването на регионалните диспропорции и насърчаване на икономическия растеж във всички региони е един от водещите приоритети на Министерството на икономиката.

Сертифицирани проекти по ЗНИ в област Велико Търново

Сертификат №/ дата

Инвеститор/ чуждестранно участие в капитала, партньорство страна

Инвестиционен проект

Икономически дейности

Инвестиция за 3-год. период

Нови работни места – преки٭٭

млн. лева

брой

А-165/

05.08.2019

ПРЕСТИЖ-96“ АД, гр. Велико Търново

„Разширяване и модернизиране на производствени мощности на фирма „Престиж-96“, с. Леденик, общ. Велико Търново

Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия; Преработваща промишленост

6.479

150

А-99/ 23.12.2016

„Кроношпан България“ ЕООД, гр. Бургас/ Австрия

„Увеличаване на производствения капацитет на линия за производство на ПДЧ и изграждане на производство за МФД“, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново

Преработваща промишленост/ Производство на фурнир и дървесни плочи

42.6

Споделете