Loading...

Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Явор Божанков

ЧРЕЗ

Г-ЖА ИВА МИТЕВА

Председател на 45-ото

Народно събрание

ДО

Г-Н ЯВОР БОЖАНКОВ

Народен представител от

ПГ на „БСП за България“

На Ваш изх.№ 154-06-25/20.04.2020 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: сключени договори чрез „Софийска стокова борса“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖАНКОВ,

Във връзка с поставен от Вас въпрос, Ви предоставям следната информация:

От предприятията и дружествата с над 50 на сто държавно участие, в които министърът на икономиката е орган, упражняващ правата на държавата като собственик на капитала само Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ има сключен договор чрез „Софийска стокова борса“ АД, с предмет „Доставка на течни горива, масла и ГСМ за МПС за нуждите на ДПУСЯ“.

Споделете