Loading...

Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Явор Божанков

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

Председател на 44-ото

Народно събрание

ДО

Г-Н ЯВОР БОЖАНКОВ

Народен представител

ПГ на „БСП за България“

Към № 02-00-11/ 02.03.2021 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Междуфирмена и задлъжнялост на физическите лица.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖАНКОВ,

Във връзка с Ваше питане относно междуфирмена и задлъжнялост на физическите лица Ви информирам следното:

По отношение на междуфирмената задлъжнялост съществуват различни видове проучвания. Бих искал да обърна внимание на проучването на Европейската централна банка за условията за достъп до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) за 2020 г. Съгласно информационния лист за България, българските МСП считат достъпа до финансиране като един от най-малко проблемните въпроси. Делът на МСП, които поставят достъпа до финансиране сред основните предизвикателства пред предприятието намалява от 11% през 2014 г. до 7% през 2020 г.

Съгласно Годишния доклад за политиката за МСП, основаващ се на десетте принципа на от Акта за малкия бизнес (Small Business Act) България показва най-добри резултати в област на въздействие „достъп до финансиране“ от десетте области на въздействие (шеста сред всички държави членки) за 2019 г.

Тези резултати са постигнати както благодарение на благоприятното икономическо развитие през последните няколко години, така и чрез целенасочени мерки за подобряване на условията за достъп до финансиране чрез прилагане на различни инструменти с европейско и национално финансиране чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Инициатива за МСП“, „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, Българската банка за развитие, “Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД и др.

Въпреки това, както и с оглед преодоляване на последствията от Ковид кризата, Министерството на икономиката предвижда продължаване и засилване на мерките в област на въздействие „достъп до финансиране“.

В проекта на Национална стратегия за МСП за периода 2021 – 2027 г. са предвидени финансови инструменти и гаранционни схеми за инвестиционно финансиране и експортна дейност на МСП, гъвкави кредитни инструменти като кредитни линии и овърдрафт, осигуряване на микрофинансиране, кредити за оборотен капитал и преференциални инвестиционни кредити за микропредприятията и малките предприятия, подкрепа за стартиращи и разрастващи се предприятия и др.

Бих искал също така да ви информирам, че към момента в област „достъп до финансиране“ се изпълняват шест програми на Българската банка за развитие, пет действащи или пред предписване оперативно споразумение фонда в рамките на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, финансирани от ОПИК, “Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД осигурява застрахователно покритие по Програмата за подпомагане на доставчици на публични организации в Република България, чрез предоставяне на оборотно финансиране от ББР Факторинг АД.

Съгласно официална статистика на Българската народна банка кредитите на домакинствата и нетърговските организации обслужващи домакинствата нарастват от 19 629 хил. лв. към м. декември 2017 г. до 25 493 хил. лв. към месец декември 2020 г. Броят им към същия период нараства от 2 597 952 до 2 772 865.

Домакинствата и НТООД

12.2017 г.

12.2018 г.

12.2019 г.

12.2020 г.

Брой

2 597 952

2 918 057

3 022 900

2 772 865

Хил. лв.

19 629

21 829

23 908

25 493

Бих искал да отбележа, че депозитите на домакинствата и нетърговските организации обслужващи домакинствата към декември 2020 г. е в размер на 61 042 хил. лв., а броят им 9 368 163.

По отношение на кредитите на нефинансовите предприятия бих могъл да предоставя информация съгласно официалната статистика, публикувана от Българската народна банка, както следва:

Нефинансови предприятия

12.2017 г.

12.2018 г.

12.2019 г.

12.2020 г.

Брой

148 555

147 495

148 676

139 925

Хил. лв.

31 200

32 910

34 919

36 011

По отношение на конкретните Ви въпроси за област Велико Търново и броят на исканията за отсрочване на кредити, както и по отношение на размера на търговските кредити, Министерството на икономиката не разполага с информация.

В тази връзка сме отправили запитване до Българската народна банка.

Споделете