Loading...

Писмен отговор на въпрос от народния представител г-жа Дора Янкова

ДО

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

Председател на Народното събрание на

Република България

На Ваш № 154-06-226/24.02.2021 г.

ОТНОСНО: постъпил в Народното събрание въпрос от народния представител Дора Янкова за изпълнението на процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по ОПИК.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Министерство на икономиката с вх. № 02-00-10/25.02.2021 г., с което искате да бъде представен писмен отговор на постъпил в Народното събрание въпрос от народния представител Дора Янкова относно изпълнението на процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК), Ви информирам следното:

Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК е обявена на 10.07.2020 г. с общ бюджет в размер на 200 млн. лева. До крайния срок за подаване на проектните предложения по процедурата в 16:30 часа на 24.08.2020 г. са постъпили 1 932 броя проектни предложения на обща стойност над 263 млн. лева (263 688 340,21 лева).

Работата на оценителна комисия по разглеждане, оценка, класиране и одобрение на проектните предложения, подадени по процедурата, е стартирала на 08.09.2020 г. и е приключила в много по-кратък от нормативно установения 4-месечен срок, на 23.11.2020 г., т.е. за по-малко от 3 месеца. За по-бързото приключване на оценката, Управляващият орган на ОПИК е предприел действия същата да се извършва на базата на опростени вътрешни правила, което предполага максимално съкращаване на сроковете и своевременно публикуване на окончателните резултати.

В резултат от извършения подбор, успешно са преминали оценката по процедурата 1 703 броя проектни предложения с обща одобрена сума (безвъзмездна помощ) в размер на над 233 млн. лева (233 645 650.49 лева). От тях, предложени за финансиране са 1 285 броя проектни предложения с общ размер на безвъзмездната помощ 178 193 334,30 лева, и включените в резервните списъци са 418 броя с размер на одобрената помощ 55 452 316,19 лева.

Във връзка с наличието на множество проектни предложения, класирани в резервни списъци по процедурата, от страна на Управляващия орган на ОПИК са подготвени становища, анализи, справки и други необходими документи и информация за възможността за финансиране на всички успешно преминали оценката и одобрени проекти по процедурата. В резултат от така предприетите действия, на 04.01.2021 г. е взето решение на Комитета за наблюдение на ОПИК и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 (ОПИМСП) да бъдат финансирани всички одобрени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

В момента приключва процесът по договаряне по процедурата като за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са поканени всички 1 703 броя средни предприятия, чиито проектни предложения са преминали успешно оценката. За одобрените средни предприятия тече срок за представяне на допълнителни документи, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване, преди сключване на административни договори.

Към настоящият момент (02.03.2021 г.) вече са сключени 1 441 броя административни договора на стойност почти 200 млн. лева (198 467 169,30 лева). Очаква се до дни да приключи процесът по договаряне и да бъдат сключени договори с всички одобрени кандидати по процедурата, които отговарят на изискванията за бенефициент.

Обръщам внимание, че с оглед спецификата на процедурата и във връзка с допустимостта на разходи, извършени в периода от 01.02.2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта, одобрените бенефициенти могат незабавно след сключване на административния договор да пристъпят към неговото отчитане, подавайки финален отчет, придружен с искане за окончателно плащане за целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта.

По сключените към 02.03.2021 г. 1 441 броя административни договора вече са налице бенефициенти, които са подали финални отчети. Постъпилите 229 бр. Искане за плащане, технически отчет, финансов отчет са в проверка и се разглеждат приоритетно и Управляващия орган прави всичко възможно да извърши в най-кратки срокове плащания по тях.

Споделете