Loading...

Обща информация

Анкета за предоставената информация в Бизнес наръчника за МСП

Бизнес наръчник за МСП

Какво представлява настоящият наръчник?

Този портал представлява единен наръчник с потребителски интерфейс, който дава възможност на Вас, като предприемач или представител на малкия и среден бизнес, лесно да намирате насоки за справяне с конкретни бизнес ситуации, които са обвързани с нормативната уредба на Република България. Представените в наръчника бизнес ситуации/събития са идентифицирани посредством проведено проучване сред представители на малки и средни предприятия (МСП) относно законите и административните процедури, с които малкият и среден бизнес се сблъсква най-често и които анкетираните оценяват като най-сложни от етапа на стартиране до етапа на прекратяване на дейността си.

С каква цел е изготвен наръчникът?

Основната цел при изготвянето на наръчника е той да допринесе за намаляването на административната тежест върху МСП и насърчаването на предприемачеството в България. Синтезираните представяния на идентифицираните най-сложни и най-често срещани бизнес ситуации (обвързани с нормативната уредба) следва да помогнат на МСП по-добре да разбират и да спазват приложимата законова рамка, за да бъде стимулирана дейността им и увеличаването на броя им.

Кой е Възложителят на проекта за изготвяне на наръчника?

Изготвянето на този наръчник е част от проект Инструменти за подпомагане на МСП при спазване на нормативните изисквания в България с бенефициент Министерство на икономиката и е финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската Комисия (ЕК).

Как е структуриран наръчникът?

Наръчникът е структуриран така, че да обособява бизнес ситуации/събития, които предприемачите срещат като част от четирите основни фази от бизнес цикъла – стартиране на бизнес, бизнес операции, промяна в структурата на бизнес и прекратяване на дейност. Всяка от четирите основни секции съдържа подсекции, структурирани в още три нива. Основните секции са налични в представените връзки по-долу, както и в менюто в ляво, където може да видите в падащо меню и подсекциите.


Важно

Съдържанието на този наръчник има единствено информативна цел и не претендира за изчерпателност, която е налична в цитираните нормативни документи. Информацията в наръчника не следва да се интерпретира като инвестиционен, правен или данъчен съвет, като в случай на нужда от такъв, би следвало да се потърси специфична професионална консултация преди предприемане на каквито и да било действия.

Министерството на икономиката си запазва правото да променя информацията, предоставена като част от този наръчник, включително по всяко време и без предизвестие. Препоръчваме ви периодично да проверявате дали информацията на тази страница е претърпяла актуализация.

Министерството на икономиката не носи отговорност в случаите, в които промени в нормативната уредба доведат до разминаване с информацията, предоставена в този наръчник. Препоръчваме ви периодично да се запознавате с промените в нормативната уредба, които биват обнародвани в Държавен вестник.


БИЗНЕС НАРЪЧНИКЪТ ЗА МСП разглежда четирите основни фази от живота на едно предприятие и обхваща различни бизнес ситуации, стуктурирани в следната последователност:

  • Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност

Финансиране

Търговски дейности

Защита на личните данни

Обществени поръчки

НИРД

Строителство