Loading...

Енергийно етикетиране

Предоставянето на стандартизирана информация за консумацията на енергия и на други основни ресурси при употребата на продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ), посочена върху етикетите за енергийна ефективност, има за цел да насърчава потребителите да избират продукти с по-добри показатели за енергийна ефективност. Това, от своя страна, стимулира производителите да произвеждат по-високо ефективни продукти, a това води до допълнителни икономии на енергия и положително въздействие върху околната среда и икономиката на ЕС като цяло.

Изискванията за етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението са дефинирани в Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС. Регламентът има пряко приложение на територията на всички страни членки на Съюза. Изискванията за отделните продуктови групи по отношение на определянето на класовете на енергийна ефективност са посочени в съответните делегирани регламенти към него.

В българското законодателство прилагането на регламента се осигурява с Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението, приета въз основа на чл.12 от Закона за защита на потребителите.

От обхвата на изискванията за енергийно етикетиране са изключени превозните средства за пътници и товари и продуктите втора употреба.

Контролът по спазване на изискванията за етикетиране на продуктите, свързани с енергопотреблението се осъществява от Комисията за защита на потребителите.

През 2019 година беше променена скалата за енергийна ефективност на продуктите, свързани с енергопотреблението и се пристъпи към поетапно въвеждане на нови енергийни етикети за отделните продуктови групи. Първоначално нови етикети се въведоха за 5 групи продукти, а именно:

 • електронни екрани и телевизори
 • битови перални машини
 • битови перални машини със сушилня
 • хладилни уреди
 • домакински съдомиялни машини

Въведен е енергиен етикет и за една нова продуктова група – хладилните уреди с функция за директна продажба.

От 1 септември 2021 г. светлинните източници също са с нов енергиен етикет.

Повече информация относно новите енергийни етикети, може да откриете ТУК.

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ЗА КОИТО ИМА ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 1. Климатици
 2. Домакински фурни и абсорбатори
 3. Светлинни източници
 4. Топлоизточници и водоподгреватели
 5. Домакински съдомиялни машини (има и консолидирана версия)
 6. Хладилни уреди (хладилници, фризери, охладители за вино, витрини) (има и консолидирана версия)
 7. Битови барабанни сушилни машини
 8. Битови перални машини и битови перални машини със сушилня (има и консолидирана версия)
 9. Етикетиране в Интернет на свързани с енергопотреблението продукти
 10. Локални отоплителни топлоизточници
 11. Професионални хладилни шкафове за съхранение
 12. Хладилни уреди с функция за директна продажба (има и консолидирана версия)
 13. Вентилационни агрегати за жилищни помещения
 14. Водогрейни котли на твърдо гориво
 15. Електронни екрани, вкл. телевизори (има и консолидирана версия)
 16. Прахосмукачки