Loading...

Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

С проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците се цели:

– Привеждане на правилата за подбор и професионална квалификация на синдиците в съответствие с реформите на производствата по несъстоятелност, стабилизация и опрощаване на задължения, приети със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 66 от 2023 г.);

– Въвеждане на методология относно минималните стандарти за оценката на потребностите от обучение на синдиците и рамка за непрекъснатото им професионално развитие;

– Създаване на правила за контрол относно спазването на Етичния кодекс на синдиците и доверените лица, насочени към утвърждаване на техните компетентност и морал при осъществяване на дейността им.

С приемането на Наредбата ще се изпълнят възложените ангажименти на Министерството на правосъдието със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 66 от 2023 г.) и ангажиментите, поети с Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), приет с Решение № 656 на Министерския съвет от 17 септември 2020 г.

Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията на Наредба № 3 от 2005 г. са:

-Повишаване на квалификацията на лицата, упражняващи дейност като специалисти по несъстоятелност и преструктуриране;

– Повишаване на качеството, бързината и ефективността на производствата по несъстоятелност, стабилизация и опрощаване на задължения.

Документи:

Заинтересованите лица могат да изпращат своите бележки и предложения в 30-дневен срок на адрес: e-docs@mi.government.bg.

Споделете