Loading...

Проект на 3акон за изменение и допълнение на Закона за водите

Предложеният законопроект е свързан с изпълнение на Закона за публичните предприятия, Решение № 1045 на Министерския съвет от 21.12.2022 г. и приетата Програмата за преобразуване, както и в изпълнение на ангажиментите, които са поети от Република България във връзка с присъединяването й към Валутния механизъм II (ERM II), към ОИСР, така също и в изпълнение на определени мерки по Националния план за възстановяване и устойчивост.

С проекта на 3акон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ) се предвижда преобразуване на Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири” (ДПУСЯ) в административна структура – Изпълнителна агенция за управление и стопанисване на язовири, прекратяването му без ликвидация и заличаването му от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от ТЗ.

Функциите и дейностите на държавното предприятие, произтичащи от Закона за водите и другите нормативни актове, свързани с комплексното управление на язовири – публична и частна държавна собственост, се поемат от новосъздадената Изпълнителна агенция „Управление и стопанисване на язовири“.

1. Проект на ЗИД на ЗВ;

2. Мотиви към проект на ЗИД на ЗВ;

3. Частична предварителна оценка на въздействието към проект на ЗИД на ЗВ;

4. Становище на дирекция “Модеренизация на администрацията” към МС по частична предварителна оценка на въздействието към проект на ЗИД на ЗВ.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e-docs@mi.government.bg

Споделете