Loading...

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове се предлагат промени, свързани с подобряването на устройството и безопасната експлоатация на този вид съоръжения с повишена опасност. Новата уредба ще осъвремени изискванията за устройство и безопасна експлоатация на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и ще отрази настъпилите промени в българските държавни стандарти, приложими в областта на производството, монтажа и експлоатацията им.

Ще се въведе изискване проверка на изправното действие и настройката на предпазните клапани, монтирани на газови съоръжения и инсталации да се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП.

Ще бъде нормативно установено изискването органите за технически надзор да въвеждат извършените от тях технически прегледи в Информационно-комуникационна система за предоставяне на електронни услуги и регистри на ДАМТН.

Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция “Модернизация на администрацията” в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e-docs@mi.government.bg

Споделете