Loading...

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението

Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1369 за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и с нея се определят списъка на делегирани регламенти, приети съгласно регламента, контрола на пазара и задълженията на лицата, които пускат на пазара/или пускат в действие продукти, свързани с енергопотреблението, и на търговците по отношение на докладването.

Регламентът е рамков и само установява общите условия за изискванията за етикетиране към продуктите, свързани с енергопотреблението. Подробните изисквания относно процеса на етикетиране на конкретните продукти, свързани с енергопотреблението, се установяват с делегирани регламенти на Европейската комисия.

До 2022 г. бяха приети 15 делегирани регламента, което е отразено в наредбата.

През 2023 г., в „Официален вестник” на ЕС бяха публикувани 2 нови регламента на Комисията за определяне на изисквания за енергийно етикетиране. С единият регламент са въведени изисквания за енергийно етикетиране за смартфони и таблети, а с другия се актуализират изискванията за енергийно етикетиране за битовите барабанни сушилни машини.

Това налага в наредбата да бъдат направени съответните промени, за да може да се осигури адекватен контрол за съответствието на продуктите от обхвата на новите делегирани регламенти с изискванията за енергийно етикетиране.

С приемането на промените в наредбата ще се осигури прилагането на двата нови делегирани регламента и ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на приетите съгласно Регламент (ЕС) 2017/1369 делегирани регламенти по отношение на изискванията за енергийно етикетиране на продуктите от обхвата им.

Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция “Модернизация на администрацията” в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e-docs@mi.government.bg

Споделете