Loading...

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

С проекта на Постановление на Министерския съвет се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2021/903 на Комисията за изменение на Директива № 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфични гранични стойности за анилин в някои детски играчки.

С проекта на Постановление се допълва приложение № 5а от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, като се определят гранични стойности за анилин.

Тези изисквания следва да се прилагат от 5 декември 2022 г.

Документи:

Проект на Постановление;

Проект на доклад до Министерския съвет;

Частична предварителна оценка на въздействието;

Становище на Дирекция “Модернизация на администрацията” в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: velislava.ivanova@mi.government.bg.

Споделете