Loading...

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, приет с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 17 от 2022 г., изм. бр. 53 от 2022 г.)

С цел постигане на ефективно администриране на процесите и дейностите в министерството се предлага преструктуриране на част от дирекциите в специализираната администрация и извършване на промени в тяхната функционална отговорност. С измененията се въвеждат функционални промени и в общата администрация с включване на допълнителни дейности и прецизиране на задължения, съобразно функционалната компетентност на отделните дирекции.
Ефективното изпълнение на задълженията на служителите в преструктурираните дирекции ще бъде осигурено чрез вътрешна компенсаторна промяна в числеността на звената при запазване на нормативната численост на администрацията.

Документи:

Проект на доклад до Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция “Модернизация на администрацията”, АМС

Заинтересованите лица могат да изпращат своите бележки и предложения в 30-дневен срок на адрес: e-docs@mi.government.bg