Loading...

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, съгласно приложения № 1 и 2

Основната цел на проекта е изпълнението на поетите от Република България ангажименти по линия на ЕС и международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение. С приемане на Постановлението своевременно ще бъдат отразени актуалните изменения, съответстващи на тези в Общия списък на оръжията на ЕС и на международните режими за експортен контрол в националното законодателство. Списъците се приемат на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Целите ще бъдат постигнати с влизането в сила на Постановлението на Министерския съвет за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната (Приложение №1) и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (Приложение № 2) в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Проект на доклад от министъра на икономиката и индустрията до Министерския съвет можете да видите ТУК

Проектът на Постановлението можете да видите ТУК

Приложение № 1 към Постановлението можете да видите ТУК

Приложение № 2 към Постановлението можете да видите ТУК

Частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ при Министерския съвет можете да видите ТУК

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронни адреси:

m.stoilova@mi.government.bg, c.pancheva@mi.government.bg

Споделете