Loading...

Проект на Закон за изменение на Закона за индустриалните паркове

Изменението на Закона за индустриалните паркове (ЗИП) има за цел да въведе в изпълнение Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 106 от 2021 г.).

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 32 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, министърът провежда държавната политика за индустриалните паркове, като ръководи и координира програми и решения за стимулиране на създаването и/или функционирането, и/или развитието на индустриални паркове.

В тази връзка, възниква необходимостта от изменение на Закона за индустриалните паркове, изискващо замяна в текста на закона за отговорен министър за изпълнението да бъде записан „министъра на икономиката и индустрията“, вместо „министъра на икономиката“.

Документи:

Проект на доклад до Министерския съвет;

Проект на Закон за изменение на Закона за индустриалните паркове;

Мотиви към проекта на Закон за изменение на Закона за индустриалните паркове;

Частична предварителна оценка на въздействието;

Становището по Частичната предварителна оценка на въздействието.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e-docs@mi.government.bg