Loading...

Проект на Устройствен правилник на Българския институт по метрология

С приемането на Изборния кодекс, измененията в Закона за хазарта от 2020 г. и подзаконовите актове по прилагането им, както и измененията и допълненията в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, на председателя на Българския институт по метрология се възлага упражняването на нови правомощия. В действащия Устройствен правилник на БИМ не са определени административните звена, които да подпомагат председателя на института при осъществяването на новите му правомощия, което налага изменение на правилника. Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Устройствен правилник на Българския институт по метрология има за цел да осигури съответствие на структурата и организацията на работа на института с актуалните разпоредби на ЗХ и ИК и нормативните актове по прилагането им, както и с последното изменение и допълнение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, ясна регламентация на правомощията на председателя на института и по-ефективна организация в дейността на БИМ.

Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление можете да видите ТУК.

Проектът на Устройствен правилник можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция “Модернизация на администрацията” в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Предложения и становища по представения за обсъждане проект могат да се изпращат на електронен адрес: e.piperova@mi.government.bg в срок до 30.03.2023 г

Споделете