Loading...

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия

Необходимостта от изменението на Закона за малките и средните предприятия произтича от противоречието на действащата към момента разпоредба на чл. 4, ал. 7, приета с §34 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона на изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр.17 от 2016 г.). Извършеното с §34 допълнение на разпоредбата със следния текст: „с изключение на случаите, когато лицата са висши училища или изследователски центрове“ изменя дефиницията за МСП в противоречие на действащото европейско законодателство.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗМСП създава необходимите условия, за да бъдат преодолени затрудненията, свързани с управлението на европейски средства, чрез установяване на пълно съответствие на националното законодателство с правилата за държавни помощи и в частност Регламент (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията на микропредприятията, малките и средните предприятия.

Документи:

Проект на доклад до Министерския съвет;

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия;

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия;

Частична предварителна оценка на въздействието;

Становището по Частичната предварителна оценка на въздействието.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e-docs@mi.government.bg .

Споделете