Loading...

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (ЗИД на ЗЗП) се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО и се създават условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/988 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 година относно общата безопасност на продуктите, за изменение на Регламент (ЕС) 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 87/357/ЕИО на Съвета.

Целта на Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите е да допринесе за функционирането на вътрешния пазар и постигането на високо равнище на защита на потребителите, като осигури наличието на ефективен и ефикасен процесуален механизъм за предявяване на представителни искове за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите и за предявяване на представителни искове за обезщетение за вреди на колективните интереси на потребителите.

Предлаганият законопроект регламентира изискванията към представителните искове за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, към представителните искове за обезщетение за вреди на колективните интереси на потребителите и изискванията към квалифицираните организации, имащи право да предявяват представителни искове.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите се създават също условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите. Целта на Регламент (ЕС) 2023/988 е гарантиране на здравето и безопасността на потребителите и функционирането на вътрешния пазар по отношение на продуктите, предназначени за потребителите.

С Регламент (ЕС) 2023/988 се установяват общи правила за безопасност на продуктите, рисковете за безопасност на потребителите, включително и тези, свързани с новите технологии (продукти, свързани с интернет, продукти с цифрово съдържание или цифрови услуги, които са вградени в продуктите или са взаимосвързани с тях). Засилват се задълженията за икономическите оператори относно безопасността на продуктите (разширява се задължението за всички продукти от нехармонизираното законодателство на ЕС да се обезпечи наличието на икономически оператор, установен в ЕС, който отговаря за безопасността на продукта) и се предоставят нови правомощия на органите за надзор на пазара по отношение на онлайн местата за търговия (разпореждане изтеглянето на опасен продукт от онлайн мястото за търговия и блокиране на достъпа до опасен продукт).
С приемането на РМС за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите ще се осигури пълно съответствие на националното законодателство с изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и ще се създадат условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите.
Законопроектът е разработен в изпълнение на мярка № 149 от Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС за 2024 г. и мярка № 117 от Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 29 март 2024 г. Законопроектът изпълнява и мярка от Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС за 2023 г. Мярката е прехвърлена като мярка № 148 в Плана за действие за 2024 г., със срок за изпълнение 31.01.2024 г.
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e-docs@mi.government.bg

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Мотиви към проект на ЗИД на ЗЗП

Частична предварителна оценка на въздействието на проект на ЗИД на ЗЗП

Становище на администрацията на Министерския съвет по частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на ЗИД на ЗЗП

Споделете