Loading...

Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ЗЗХОКТХВТП) е изготвен въз основа на приети решения на Двадесет и четвъртата сесия на Конференцията на държавите-членки на Организацията за забрана на химическите оръжия. В съответствие с поетите ангажименти от страната ни в областта на експортния контрол по прилагане на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване е необходимо да се допълнят химически вещества в Приложение 1 на закона.

Във връзка със спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол е необходимо да се създаде и поддържа публичен регистър на лицата, осъществяващи дейностите по чл. 6, 7 и 8 от ЗЗХОКТХВТП.

Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на ЗИД можете да видите ТУК.

Мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция “Модернизация на администрацията” в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: m.stoilova@mi.government.bg.

Споделете