Loading...

Регистър на индустриалните паркове по чл. 21. (1) от Закона за индустриалните паркове

Регистърът на индустриалните паркове

След вписване на индустриален парк в регистъра по чл. 21, ал. 1 до заличаването му от регистъра за парка се прилага облекчен режим на административно обслужване при изграждането и развитието на парка при условията на глава трета от Закона за индустриалните паркове. Собственик на индустриален парк може да получава подкрепа при условията и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, както и чрез национални програми и чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

Съгласно чл. 21. (1) от Закона за индустриалните паркове се създава и поддържа електронен регистър на индустриалните паркове, който осигурява:

 1. обмен на данни, документи и информация във връзка с вписването и публикуването в регистъра по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
 2. публичен достъп чрез интернет до информацията по ал. 2 и до документите по ал. 3, освен когато информацията е защитена със закон или е чувствителна информация.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписва следната информация:

 1. регистров код;
 2. наименование на индустриалния парк;
 3. вид и тип на индустриалния парк, както и вид на специализираните производствени дейности – когато паркът е тип Б, и вид на високотехнологичните дейности, за които паркът е предназначен – когато паркът е тип С;
 4. данни за допустимите дейности на територията на парка;
 5. данни за местонахождението (административен адрес) и за площта на парка;
 6. идентификатори на поземлените имоти на територията на парка по кадастралната карта и кадастралните регистри;
 7. данни за изградената на територията на индустриалния парк техническа инфраструктура, включително относно въвеждането й в експлоатация;
 8. собственик;
 9. оператор;
 10. дейности по експлоатация на парка, които се извършват от оператора;
 11. права за разпореждане и управление, предоставени от собственика на оператора;
 12. данни за инвеститорите – наименование на инвеститора и видът на извършваната от него производствена дейност;
 13. партньори – когато има такива, и данни за вида на предоставяните от тях услуги на територията на парка;
 14. промени в обстоятелствата по т. 1 – 13;
 15. дата на заличаване на вписването и основанието за това.

(3) В регистъра по ал. 1 се публикува:

 1. концепция за индустриалния парк;
 2. правилник за цялостната организация в индустриалния парк;
 3. подробен устройствен план на индустриалния парк с неговите изменения;
 4. актуализации на документите по т. 1 – 3;
 5. заповеди на министъра на икономиката за вписване на данни и за публикуване на документи в регистъра.

Съгласно чл. 30. (1) от Закона за индустриалните паркове, след сключване на договора за експлоатация, а когато операторът е и собственик на индустриалния парк – след приемане на решението за създаване на индустриалния парк, операторът подава Заявление за вписване на парка в регистъра по чл. 21, ал. 1 по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Съгласно чл. 30, (5) от Закона за индустриалните паркове, вписването на промени и публикуването на актуализирани документи се заявяват в тримесечен срок от промяната, съответно от датата на актуализацията. Операторът подава Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата или на актуализиран документ на вписан индустриален парк в регистъра на индустриалните паркове по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

На основание чл. 22, (2) от Закона за индустриалните паркове, когато се установи, че операторът не е заявил вписването на промени или на актуализиран документ в тримесечен срок от настъпване на промяната или на актуализацията на документа, министърът на икономиката уведомява за това оператора. Ако в 30-дневен срок от уведомлението операторът не изпълни задължението си, индустриалният парк се заличава от регистъра.

Образец на Заявление за вписване на индустриален парк в Регистъра на индустриалните паркове

Образец на Заявление за промяна в обстоятелствата на вписан индустриален парк в Регистъра на индустриалните паркове

Свързани документи

Споделете