Loading...

2277 Издаване на лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производството им

Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Звено: отдел Регистриране, лицензиране и контрол на прекурсори, оптични носители и търговски сделки
Цена: за издаване на лиценз 6542 лв., за допълване на лиценз 1026 лв., за подаване на заявление и за промяна в обстоятелствата 54 лв.
Срок на изпълнение: 2 месеца
Телефон: 9407800
Имейл: g.dinev@mi.government.bg
Контакт: Григори Динев
Адрес: ул. "Княз Александър I-ви" № 12
Работно време: 9,00 - 17,30

За издаването на лиценз за производство на оптични дискове или на матрици за производството им следва да се подаде Заявление за издаване на лиценз в Министерството на икономиката и индустрията. Заявлението трябва да бъде съпроводено от следните документи:

 1. Оригинал или нотариално заверено копие от съдебно удостоверение за актуално състояние на търговеца, издадено до 2 месеца преди подаване на заявлението;
 2. Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация, удостоверение от териториалната данъчна дирекция за липса на данъчни задължения и декларация от лицето за липса на други публични задължения;
 3. Нотариално заверено копие на карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
 4. Свидетелство за съдимост на физическото лице, представляващо заявителя съгласно съдебната регистрация и удостоверение от следствените служби за липса на образувани досъдебни производства срещу него;
 5. Документи, удостоверяващи собствеността или правото за ползване на предвидените за пускане в експлоатация мощности за производство на оптични дискове;
 6. Справка за производствените мощности по т. 5, съдържаща технологичната схема на производството, производителя, марката, модела, фабричния номер (описват се всички машини и устройства, включително и периферните), както и техническите данни за оборудването, включително производствен капацитет, разходни норми и данни за технологичния брак по техническа документация;
 7. Бизнес-план за дейността;
 8. Удостоверение за регистрация на получен код за идентификация на източника (SID-код);
 9. Нотариално заверено копие на договор за наем или нотариален акт за собственост, придружени със скица или друг удостоверителен документ за разположението на производствените, складовите и служебните помещения в имота, в който са инсталирани мощностите за производство на оптични дискове или матрици;
 10. Справка за наличните количества суровини за производство на оптични дискове или матрици и за налична готова продукция към датата на подаване на заявлението;
 11. Документи за митническото оформяне на внесеното оборудване;
 12. Нотариално заверена от лицата по т. 4 декларация, че не са санкционирани през годината преди подаване на заявлението с влязло в сила наказателно постановление за нарушение по този закон и че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лице, на което е отнет лицензът или му е отказано издаването на лиценз;
 13. Декларация, че производствените мощности по т. 5 са инсталирани;
 14. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Лицензираните производители имат задължението на 3 месеца да представят в Министерството на икономиката и индустрията, дирекция “Регистриране, лицензиране и контрол”, справки от водените регистри за произведените количества оптични дискове, съдържащи информация за количествата суровини за производство, данни за броя на произведените оптични дискове и вложения в тях материал, технологичния брак за всяка партида по действително отчетени стойности, както и имената на съответните възложители или купувачи

Свързани документи

Споделете