Loading...

Най-често срещани въпроси и отговори

Дирекция: Административно обслужване

В тази секция можете да намерите отговори на най-често задаваните въпроси във връзка с дейността по административно обслужване на Министерството на икономиката и индустрията (МИИ). Информация се публикува при спазване на съответните нормативни разпореждания за административното обслужване. В случай, че не намерите необходимата Ви информация и/или искате да се публикува допълнителна такава, можете да изпратите запитванията си на официалната електронна поща на министерството: e-docs@mi.government.bg и/или да се обадите в Центъра за административно обслужване: 02/9407001; 02/9407327 и 02/940733. Телефоните за връзка с ЦАО са стационарни на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.

Въпрос: С какво приемно време работи Центъра за административно обслужване на МИИ?

Въпрос: Къде могат да се намерят и достъпят електронните административни услуги на МИИ?

Въпрос: Къде в Интернет може да се намерят всички актуални нормативни документи?

Въпрос: Как може да се подаде сигнал във връзка с административното обслужване в министерството?

Въпрос: Как може да се подаде заявление за достъп до обществена информация?

Въпрос: Къде мога на Интернет страницата на МИИ да намеря електронна информация и изтегля необходимите ми документи за процеса по предоставянето на административните услуги на МИИ?

Въпрос: Къде мога на място в сградата на МИИ да получа необходимата информация и документи на хартиен носител за процеса по предоставянето на административните услуги на МИИ?

Въпрос: Къде на Интернет страницата на МИИ мога да намеря информация за размера и начина на плащане на таксите за предоставянето на административните услуги на министерството?

Въпрос: Къде мога да намеря информация за фирмите, включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО по административна услуга 1826?

Въпрос: Подлежат ли на регистрация ведомствените бензиностанции, когато от тях се зарежда гориво само за собствени нужди, във връзка с административна услуга 3026 Регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход?

Споделете