Loading...

Плащания

Дирекция: Административно обслужване

Можете да заплатите услугите, предоставяни от Министерството на икономиката и индустрията, в Центъра за административно обслужване на министерството (гр. София, ул. Славянска № 8) чрез ПОС – терминал, по банков път или в средата за електронни плащания:

BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD

SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

Бюджетна сметка на МИИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

По бюджетната сметка постъпват:

• приходи от наеми на имущество;

• такси, които се събират в системата на МИИ по Закона за държавните такси, вкл.:

• такси по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

• такси за производство на оптични дискове;

• такси за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки;

• такси по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

• приходи от глоби и санкции по Наказателни постановления;

• такси по ЗДОИ (Закон за достъп до обществена информация);

• други.

Набирателна сметка на МИИ: IBAN: BG17 BNBG 9661 3300 1026 01

По набирателната сметка постъпват:

• гаранции за участие в процедури по ЗОП;

• гаранции за изпълнение по сключени с министерството договори;

• други.

Министерството на икономиката и индустрията е включено в средата за електронни плащания, чрез Портала за електронни плащания, поддържан от Министерството на електронното управление – https://pay.egov.bg/ .

Споделете