Loading...

Уведомление преди пускането на пазара на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене

Дирекция: Външноикономическа политика
Звено: Дирекция "Външноикономическа политика"
Телефон: 02/940 7750, 02/940 7794
Контакт: Светослава Малчева Наталия Димитрова
Адрес: Ул. "Княз Александър I" No 12
Работно време: 9:00 - 17:30

Производителите, вносителите или лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене, следва да уведомяват Министерството на икономиката и индустрията за всяко изделие, което искат да пускат на пазара (чл. 43а, ал. 1 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ)). Съгласно чл. 43а, ал. 1 от ЗТТСТИ, уведомлението се представя в електронна форма (на адрес: e-docs@mi.government.bg), 6 месеца преди пускането на пазара на съответното изделие.

Уведомлението следва да съдържа:

1. единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца, а за лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – друг идентификационен код или номер;

2. адрес и телефон на производителя, отговорното физическо или юридическо лице на територията на Европейския съюз и вносителя, в случаите на внос;

3. дата на предоставяне на информацията (по чл. 43а, ал. 2 от ЗТТСТИ) в EU-CEG.

Съгласно чл. 43а, ал. 2 от ЗТТСТИ, производителите и вносителите на електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене, при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2183 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за установяване на общ формат за уведомлението за електронни цигари и контейнери за многократно пълнене в зависимост от вида на изделието, предоставят чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG):

1. списък на съставките, които се съдържат в изделието, и на емисиите в резултат на използването му, за всяка марка и за всеки тип, включително техните количества;

2. токсикологичните налични данни за съставките и емисиите на изделието, включително при нагряване, като се посочват по-специално въздействието им върху здравето на потребителите при вдишване и евентуалният им ефект на пристрастяване;

3. информация за дозите на никотина и абсорбирането му, когато се консумира при нормални или разумно предвидими условия;

4. описание на съставките на изделието; когато е приложимо и описание на механизма за отваряне и за зареждане на изделието;

5. описание на производствения процес, включително дали той включва серийно производство, и декларация, че производственият процес осигурява съответствие на изделието с изискванията на тази глава;

6. декларация, че производителят и вносителят носят пълна отговорност за качеството и безопасността на изделието, когато се предлага на пазара и се използва при нормални или разумно предвидими условия.

Процедура за предоставяне на информацията по чл. 43а, ал. 2 от ЗТТСТИ чрез EU-CEG:

1. Попълва се заявление по образец (Company Registration Form) за издаване на идентификационен номер (ID на подателя /Submitter ID). За извършване на регистрацията на производителя или вносителя може да се използва Ръководството „Стъпка по стъпка“.

2. След успешно приключване на регистрацията, Европейската комисия, посредством портала EU-CEG, генерира ID на подателя, който производителят и/или вносителят следва да използва при всяко следващо предоставяне на данни и кореспонденция;

3. В случай на трудности и технически въпроси производителят/вносителят може да сигнализира оператора на EU-CEG на адрес: SANTE-PRODUCT-EUCEG@EC.EUROPA.EU.

4. След генерирането на идентификационен номер (Submitter ID) се пристъпва към въвеждане на информацията по чл. чл. 43а, ал. 2 от ЗТТСТИ в EU-CEG, в зависимост от това дали изделието е електронна цигара или контейнер за многократно пълнене.

Член 43б, ал. 1 от ЗТТСТИ въвежда изискване производителите и вносителите на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, ежегодно да предоставят на Министерството на икономиката и индустрията:

1. подробни данни за обема на продажбите за всяка марка и за всеки тип изделие;

2. информация за предпочитанията на различни потребителски групи, включително на младите хора, непушачите и основните типове пушачи;

3. информация за начините на продажба на изделията;

4. обобщени оценки на пазарните проучвания, извършени във връзка с т. 1 – 3, с превод на английски език.

Споделете