Loading...

Анализ на регулациите на МСП

С цел повишаване на осведомеността на малките и средните предприятия относно регулациите Министерството на икономиката реализира проект „Техническа подкрепа за изготвяне на инструмент за подпомагане на малките и средните предприятия за прилагане на регулационни режими“, финансиран от Програмата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия. Проведено е проучване на регулаторните режими, които представляват особена сложност за малките и средни предприятия, като са описани над 120 административни режима, които се прилагат най-често от МСП, както и такива, които представляват сложност за разбиране и прилагане от малкия бизнес. Режимите са обяснени на български и на английски език и са въведени в официалната интернет страница на Министерството на икономиката в рубриката „Бизнес наръчник за МСП“, съответно „A Guide for SME“.

В резултат от изпълнението на проекта е изготвен подробен доклад, който включва описание на проведените проучвания, обобщение и ранкиране на нормативните документи според сложността им за прилагане според МСП, дълбочинни интервюта с изведени основни проблеми при прилагане на съответния режим, първична информация от проведени анкети с МСП и др.

Споделете