Loading...

Европейски награди за насърчаване на предприемачество

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството - лого


Министерството на икономиката и индустрията провежда ежегодно конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството. Конкурсът е отворен за всички местни, регионални и национални органи в ЕС или в асоциирани страни по програмата COSME. Това включва големи и малки градове, региони и общини, както и публично-частни партньорства между публичните органи и предприемачите, образователни програми, фирми и бизнес организации. Проекти, произтичащи единствено от частни предприятия или физически лица, не са допустими, освен в категорията 6. “Отговорно и приобщаващо предприемачество”, където частни субекти, които попадат в обхвата на определението за МСП, посочено в определението за МСП (europa.eu), са допустими да кандидатстват, при условие че проектът, за който кандидатства МСП, не е основната дейност на дружеството.

Кандидатурите трябва да се отнасят до започнати или скорошни инициативи в областта на създаването на политики, предприемачеството или образованието и до влиянието, което са оказали върху въпросния регион или място, като показват нарастващ напредък за период от петнадесет месеца и да бъдат в една от шестте категории:

  1. Насърчаване на предприемаческия дух;
  2. Инвестиране в придобиването на предприемачески умения;
  3. Подкрепа за цифровия преход;
  4. Подобряване на бизнес средата и подпомагане на интернационализацията на бизнеса;
  5. Подпомагане на устойчивия преход;
  6. Награда за отговорно и интегриращо предприемачество.

Конкурсът се провежда ежегодно и има два етапа – национален и европейски. За да продължат участие на европейския етап, кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище, от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката и индустрията, ще бъдат отличени две кандидатури в две отделни категории, които ще бъдат наградени през месец юли 2023 г. и ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

Крайният срок за участие в националния етап на конкурса е 30 юни 2023 г.

За участие в конкурса кандидатите трябва да изпратят в срок до 30 юни 2023 г. попълнен, подписан и подпечатан ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ на:
  • Женя Павлова, главен експерт, отдел “Подкрепа за МСП и предприемачество”, Дирекция “Икономическа политика”, тел.: 02 940 7216, e-mail: j.pavlova@mi.government.bg ;
  • Натали Димитрова, младши експерт, отдел “Подкрепа за МСП и предприемачество”, Дирекция “Икономическа политика”, тел.: 02 940 7433, e-mail: natali.dimitrova@mi.government.bg .

Моля, изпратете формуляра САМО в електронен вид – с подписите и печата в *.pdf-формат и без подписи и печат в *.doc-формат. Моля, при попълването на формуляра да спазите заложените изисквания относно обема на текста.

I. ДОКУМЕНТИ

Mожете да изтеглите следните документи:

1. Формуляр за участие 2023 (на български език);

1.1. Формуляр за участие 2023 (на английски език);

2. Подробна информация за конкурса;

3. Ръководство за работа


II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО В ПЕРИОДА 2010 – 2022 Г.


III. EUROPEAN ENTERPRISE PROMOTION AWARDS – ИЛЮСТРОВАНИ СБОРНИЦИ НА КОНКУРСА ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2021 Г.: