Loading...

Конвенция на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки

Докладът за Република България по фаза 4 от мониторинга по прилагането на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжности лица в международните търговски сделки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е част от четвъртата фаза на наблюдение на подкупите на Работната група на ОИСР, стартирала през 2016 г. Фаза 4 разглежда конкретните предизвикателства и положителните постижения на оценяваната страна. Той също така изследва въпроси като разкриване, правоприлагане, корпоративна отговорност и международно сътрудничество, като включва и нерешени проблеми от предишни доклади.

Текстът на Конвенцията, докладите по фази 4 и 3 в превод на български език и други препоръки и документи във връзка с прилагането на Конвенцията са публично достъпни на интернет страницата на Министерството на правосъдието .

Съгласно препоръка 13 на Работната група на ОИСР, на България се препоръчва да вземе приоритетно мерки за повишаване на осведомеността относно престъплението подкуп на чуждо длъжностно лице сред бизнес асоциациите и компаниите, включително малките и средни предприятия (МСП) и държавните предприятия, с акцент към онези, които извършват бизнес в държави и сектори с висок риск от корупция и да насърчи разработването и прилагането на антикорупционни програми за вътрешен контрол, етика и съответствие от страна на частния сектор.

С цел повишаване на осведомеността и предотвратяване на корупцията в предприятията, Министерството на икономиката и индустрията по препоръка на Министерството на правосъдието предлага да се ползва Наръчника на ОИСР за повишаване на осведомеността и превенцията на подкупа на чужди длъжностни лица сред предприятията, съдържащ набор от инструменти:

  • Набор от инструменти за повишаване на осведомеността и предотвратяване на корупцията в МСП (Акценти 2022). В настоящия набор от инструменти се посочват приложими начини, по които правителствата и другите заинтересовани страни могат да ангажират МСП в борбата с корупцията. В него се обяснява как да се разработят инициативи, които да подпомогнат дружествата да разберат рисковете, на които са изложени, и да приемат ефективни мерки за борба с корупцията. Освен това в този набор от инструменти се посочва кои субекти — от държавни органи до предприятия и организации на гражданското общество — са в най-добра позиция да ги прилагат. Той предлага набор от изпитани инициативи за повишаване на осведомеността за корупцията, които са доказали своята ефективност в различни отрасли и държави. За всяка инициатива в набора от инструменти се предлагат конкретни примери, в които се описва къде и как тя е била успешно приложена.
  • Набор от инструменти за повишаване на осведомеността и предотвратяване на корупцията в МСП. Комплектът от инструменти предоставя информация за изготвянето на политики относно начините за улесняване и насърчаване на спазването на законодателството за борба с корупцията в МСП и подпомага дружествата при оценката на техните корупционни рискове и предизвикателства, свързани със спазването на правилата.
  • Комплексна проверка на трети страни: ръководство за малки и средни предприятия. Този инструмент ще помогне на малките и средни предприятия да създадат ефективна процедура за комплексна проверка, която се вписва в цялостната програма за етика и нормативно съответствие. За МСП, които нямат въведени процедури за етика и нормативно съответствие, той може да се счита за добра отправна точка. Ръководството може да се използва от всяко МСП, от всякакъв размер (дори от много малки дружества) или отрасъл и може да бъде адаптирано, така че програмата за комплексна проверка да бъде съобразена със специфичните нужди и отрасъла, в който работи дружеството.