Loading...

Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020: Small Business Act

Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020 Small Business Act

За да се компенсира социално-икономическото въздействие на епидемията от COVID-19, са необходими бързи и адекватни действия, предприети своевременно и координирано от всички институции, отговорни за вземането на решения в България. За тази цел с РМС № 652 от 17 септември 2020 г. се прие допълнение на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014- 2020 г., приета с Решение № 37 на Министерския съвет от 2014 г. в посока отчитане на предизвикателствата, породени в резултат на пандемията COVID-19.

Актуализацията включва нови насоки за спешни действия в приоритети: „Достъп до финансиране“, т. 6 „Създаване на механизми за ускоряване на процеса по предоставяне на публично финансиране в условия на COVID- 19“; „Умения и иновации“, т. 10 „Подкрепа за въвеждане на цифрови технологии, улесняване на работата в МСП в условия на COVID-19“.

Повече информация
Повече информация

Актуализиран вариант на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. можете да намерите тук.


Малките и средните предприятия (МСП) са двигателят на всяка икономика в Европейския съюз и по света. Важна е националната политика в тяхна подкрепа.

България навлезе в новия програмен период 2014-2020 година. С Решение № 37 на Министерския съвет от 23 януари 2014 г. е приета Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. Стратегията е разработена в изпълнение на чл. 5, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия в съответствие с програмата на правителството и Законодателния акт за малкия бизнес (Small Business Act) на Европейската комисия.

Какво е Small Business Act

В основата на европейския Small Business Act (SBA) е залегнало убеждението, че постигането на възможно най-подходящите рамкови условия за МСП зависи преди всичко от признанието за предприемачите от обществото.

Предприемачеството и свързаната с него готовност за поемане на рискове следва да се приветства от политическите лидери и медиите и да се подпомага от административните органи. Създаването на благоприятни условия за МСП следва да се превърне в обща политика, основана на убеждението, че правилата трябва да зачитат мнозинството от тези, които ще се ползват от тях: принципът “Мисли първо за малките!”.

Поради това “Small Business Act” има за цел да подобри цялостния политически подход към предприемачеството, да заложи необратимо принципа “Мисли първо за малките!” в процеса на взимането на решения, от нормативната дейност до дейността на публичната служба и да насърчава растежа на МСП като им помага да разрешават оставащите проблеми, които препятстват развитието им.

Символичното наименование “акт”, дадено на настоящата инициатива, подчертава политическата воля да се признае централната роля на МСП в икономиката на ЕС и за първи път да се създаде всеобхватна политическа рамка за ЕС и неговите държави-членки посредством система от 10 ръководни принципа за планирането и прилагането на политиките, както на равнището на ЕС, така и на равнището на държавите-членки, а именно:

1. Да се създаде среда, в която предприемачи и семейни предприятия могат да преуспяват и предприемчивостта се възнаграждава.

2. Да се гарантира, че честните предприемачи, които са били обявени в несъстоятелност, ще получат бързо втори шанс.

3. Да се изготвят разпоредби в съответствие с принципа “Мисли първо за малките”

4. Да се създаде готовност от страна на държавните администрации да откликват на нуждите на МСП.

5. Да се приспособят механизмите за провеждане на публичната политика към нуждите на МСП: да се улесни участието на МСП в процедури по възлагане на обществени поръчки и да се използват по-добре възможностите за държавна помощ по отношение на МСП.

6. Да се улесни достъпът на МСП до финансиране и да се развие правна и икономическа среда, която спомага навременните плащания по търговските сделки.

7. Да се помага на МСП да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлага единният пазар.

8. Да се насърчава усъвършенстването на уменията в МСП, както и всички форми на иновация.

9. Да се създаде възможност за МСП да превърнат предизвикателствата на околната среда във възможности.

10. Да се насърчават и подпомагат МСП да се възползват от растежа на пазарите.

Представяне на България по SBA

SBA Fact Sheet 2010-2011

SBA Fact Sheet 2012

SBA Fact Sheet 2013

Споделете