Loading...

Програма за Единния пазар и конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия 2021-2027 г.

Програмата за Eдинния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, областта на растенията, животните, храните и фуражите, и европейската статистика за периода 2021-2027 г. e приета с Регламент (ЕС) 2021/690 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 28 април 2021.

Програмата за Единния пазар е насочена към подкрепа за конкурентоспособността на вътрешния пазар на ЕС, на индустрията и по-специално на микро-, малките и средните предприятия (МСП), подобряване здравето на хората, устойчивото отглеждане на животните и растенията, хуманното отношение към животните, както и установяване на рамката за финансиране на европейската статистика.

Европейската комисия е възложила изпълнението на Програмата на „Европейската изпълнителна агенция за малки и средни предприятия“ – European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), чието седалище е в гр. Брюксел, Белгия. Агенцията изпълнява дейности в рамките на Европейския иновационен съвет и управлява средства по европейски програми, които са насочени към подкрепа за малките и средните предприятия (МСП), иновациите, вътрешния пазар на ЕС, политиката за потребителите и др. Достъпът до финансови инструменти за МСП се осъществява чрез InvestEU.

Бюджетът на програмата е в размер на 4,208 милиарда евро за периода 2021-2027 г. В допълнение, 2 милиарда евро са отпуснати на InvestEU за финансови инструменти чрез неговия „Прозорец за малки и средни предприятия“, с цел да допринесат за постигането на целите на програмата.

Програмата за малки и средни предприятия (МСП) на ЕС е с бюджет от 1 милиард евро от Програмата за Единния пазар и ще осигури приемственост на изпълнението с инструментите по програма COSME, по-специално подкрепа за по-добър достъп до пазари, по-благоприятна бизнес среда и насърчаване на предприемачеството. Той има за цел да насърчи конкурентоспособността, изграждането на капацитет и устойчивост на предприятията, особено на МСП, включително насърчаване на услугите в сферата на туризма.

Програмата за МСП ще прилага „Стратегията за МСП на ЕС“, компонентите за МСП в „Индустриалната стратегия на Европа“ и ще се основава на Закона за малкия бизнес на ЕС в процеса по ежегодно отчитане на състоянието на МСП и дейностите в Мрежата на посланиците на МСП.

Връзки:

Списък с покани за проектни предложения, управлявани от ЕИAМСП (EISMEA)

Портал за финансиране и търгове за повече възможности за финансиране от институциите на ЕС

Споделете