Loading...
Услуги

2277 Издаване на лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производството им

За издаването на лиценз за производство на оптични дискове или на матрици за производството им следва да се подаде заявление за издаване на лиценз в Министерството на икономиката и индустрията. Заявлението трябва да бъде съпроводено от следните документи:
1. Оригинал или нотариално заверено копие от съдебно удостоверение за актуално състояние на търговеца, издадено до 2 месеца преди подаване на заявлението;
2. Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация, удостоверение от териториалната данъчна дирекция за липса на данъчни задължения и декларация от лицето за липса на други публични задължения;
3. Нотариално заверено копие на карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
4. Свидетелство за съдимост на физическото лице, представляващо заявителя съгласно съдебната регистрация и удостоверение от следствените служби за липса на образувани досъдебни производства срещу него;
5. Документи, удостоверяващи собствеността или правото за ползване на предвидените за пускане в експлоатация мощности за производство на оптични дискове;
6. Справка за производствените мощности по т. 5, съдържаща технологичната схема на производството, производителя, марката, модела, фабричния номер (описват се всички машини и устройства, включително и периферните), както и техническите данни за оборудването, включително производствен капацитет, разходни норми и данни за технологичния брак по техническа документация;
7. Бизнес-план за дейността;
8. Удостоверение за регистрация на получен код за идентификация на източника (SID-код);
9. Нотариално заверено копие на договор за наем или нотариален акт за собственост, придружени със скица или друг удостоверителен документ за разположението на производствените, складовите и служебните помещения в имота, в който са инсталирани мощностите за производство на оптични дискове или матрици;
10. Справка за наличните количества суровини за производство на оптични дискове или матрици и за налична готова продукция към датата на подаване на заявлението;
11. Документи за митническото оформяне на внесеното оборудване;
12. Нотариално заверена от лицата по т. 4 декларация, че не са санкционирани през годината преди подаване на заявлението с влязло в сила наказателно постановление за нарушение по този закон и че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лице, на което е отнет лицензът или му е отказано издаването на лиценз;
13. Декларация, че производствените мощности по т. 5 са инсталирани;
14. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението 54 лева

Прочети повече